Изпрати стари снимки от Видин и областта

Архитектурни исторически паметници на културата на гр. Видин

История - След освобождението

1. Крепостта „Баба Вида"
„Единствената крепост от тоя род, запазена в сравнително добро състояние на Балканския полуостров." Заключението е: „Крепостта Баба Вида се намира в района на военно поделение, много зле се стопанисва и поддържа и е в много лошо състояние. Необходими са бързи мерки за запазването й. Поради голямото й значение като уникална крепост от тоя род на Балканския п-ов, ценна за няколко периода от историята на българската монументална архитектура, предлагаме да бъде обявена за паметник на културата от национално значение."

2. Крепостната стена
Според Ф. Каниц крепостната стена е дело на австрийците (1689-1690 г.). Най-вероятно тя е построена от турците в края на 17 и началото на 18 в. от инженери на турска служба, които познавали Вобановата отбранителна система. След описание на крепостната стена архитект Рашел Ангелова и арх. Ст. Ангелов пишат: „Предлагаме крепостната стена с рова и капиите да се обяви за паметник на културата от национално значение, като се вземат мерки за възстановяването им и за реставрирането на разрушените части".

3. Еничер (Боклук) капия
Това е една от 5-те запазени монументални крепостни порти на старата турска крепост „Калето", построена в кр. на 17 и нач. на 18 век. Има богата орнаментална украса от каменна резба - розети в тимпа-ните над входовете, ключовете на арките и другаде. В съседство на капията от двете й страни в крепостната стена е имало по две засводени помещения и др. Същите и сега се използват за складове. Тази капия е най-добре запазена от съществуващите". Предложена е за паметник на културата с национално значение

4. Стамбол капия
„Капията е претърпяла доста изменения вследствие поправките, но все пак дава достатъчно добра представа за вида на съоръжението". Предложена за паметник на културата с национално значение.

5. Пазар (Лонджа) капия
На капията се намира единствения запазен до сега възпоменателен надпис за нейното изграждане (вероятно и на цялата крепостна стена). Според Д. Цухлев (История на град Видин с. 249-250 се чете годината 1704г т.е началото на 18 век

6. Телеграф капия
Построена е в кр. на 17 и нач на 18 в. Получава името си от близко стоящата турска поща. „Капията е в много лошо състояние. Страната й към р. Дунав служи за сцена на лятно кино, някои ниши за складове на пейките от градината, а други за отходни места. Да се обяви за паметник на културата с национално значение заедно с другите капии от крепостната стена.

7. Джамията на Пазвантоглу
„Джамията служи понастоящем за молитвен дом на турското малцинство и се стопанисва добре. Само дворът е доста разорен с начупени надгробни паметници. Предложена е за паметник на културата с национално значение.

8. Библиотеката на Пазвантоглу
„Сградата е с оригинална архитектура, здрав градеж и сравнително добро състояние. Тя (след тази на Томбул джамия в Коларовград - дн. Шумен е много интересна като турска обществена сграда. Предлагаме да се обяви за паметник на културата с национално значение, заедно със съседната й джамия на Пазвантооглу, с която е в неразривно единство".

9. Гробът на Пазвантоглу
Намира се в двора на джамията Муста-фа паша и е направен към 1807 г. „Гробът се намира в добро състояние, но не се стопанисва добре и целият е обрасъл с бурени. Поради историческото му значение и художествена изработка се предлага за паметник на културата с национално значение.

10. Девети редут „Бастиона
„9-ти редут" с принадлежащата му Витболска капия е интересен архитектурен обект с историческа стойност, който илюстрира военното строителство в турската държава в кр. на 18 до ср. на 19 век". За редута има подробно архитектурно заснемане от група архитекти с ръководител арх. Репнински - Главпроект, София, 1954 г. Предложен е за паметник на културата с национално значение.

11. Джамията Мустафа паша
Построена е през 1715 г. Поради оригиналната й вътрешност, хубаво минаре и обща историческа стойност се предлага за паметник на културата с местно значение.

12. Ак джамия
Джамията се намира „в много лошо състояние. Едната й стена е попукана, мястото около нея замърсено. Самата тя се използва като склад на зърнени и други храни на местното ТКЗС. Предлага се за паметник на културата с местно значение, защото илюстрира турското културно строителство в града от средата на 19 век.

13. Турската баня „Банята представлява стегната симетрична композиция и с всичките си детайли и форми е характерна за този вид турски обществени сгради. Предлагаме да се обяви за паметник с местно значение, като се положат грижи за запазването, поне на дясната все още цяла половина".

14. Църквата „Св. Пантелеимон"
Построена през 1633 г. със стенописи от 1643 г. „Предвид на скромната, но характерна архитектура и енностите на стенописите от средата на 17 в., при това точно датирани, предлагаме да се обяви за паметник на културата с местно значение".

15. Църквата „Св. Петка"
Построена от влашкия воевода Матей Басараб през 1633-34 г. „Църквата е много преправяна, стенописите са почти изгубени. Предлагаме да се обяви като паметник на културата с местно значение".

16. Синагогата
Строена е през 1894 г. „Има облик на западноевропейска католическа църква. С внушителните си размери, богат детайл и местоположението си на турското кале, синагогата илюстрира заможността и привилегированото положение на еврейското малцинство в кр. на 19 в.". Намира се в доста лошо състояние, поради лошото стопанисване. След изселването на голяма част от евреите от Видин синагогата не се използва за молитвен дом . Предложена за паметник на културата с местно значение.

17. Конака
(Стария конак, Колука) В описанието на някои архитектурни обекти като този, архитектите Ангелови посочват повече исторически данни. ( вж. Атанасов, В. Видински общински вестник, бр. 143 от 1.1. 1935 г.). Конакът е построен през 1720 г. (първия етаж), а останалите два етажа - след Освобождение за известни общински нужди. Нарича се още „Колука" от арабската дума, означаваща затвор за пияници и разбойници. През 1800 г. е приспособен за еничарско управление. През 1909 г. сградата е коренно преустроена под ръководството на чешкия инж. Добрус-ки, който, въпреки желанието си, не успява да вмъкне български форми. Сградата е нехарактерна и необичайна за нашата стара архитектурна традиция. Освен описанието на „Конака" са запазени и скиците с молив при архитектурното му заснемане (приземие, лице запад, лице юг, надвишение, детайли и размери). Определен е за паметник на културата с местно значение.

18. Турската поща
Интересна турска постройка с обществено предназначение, със семпла и изразителна архитектура от нач. на 19 в. Предложена за паметник на културата с местно значение.

19. Текето на Салахадин баба
Построено е от Пазвантоглу през 17961807 г. за мавзолей на легендарния пъл-ководец Салахадин, загинал геройски с 1000 свои фанатизирани войници при обсадата на Видин от австрийците през 1689 г. Намира се в двора на държавната болница и през 1955 г. се използва за морга. Предложено за паметник на културата с местно значение.

20. Кенанови мостове
Строени в първата половина на 18 в. Състоянието на запазената част е добро. До 1955 г. се използва като мост. Предложен е за паметник на културата с местно значение.

21. Чобан кюприя
Сводов каменен мост от първата половина на 18 в. В добро състояние е -представлява паметник на културата с местно значение.

22. Къщата на Никола Каменов
Построена около 1820-1830 г. и е една от малкото запазени къщи от това време. Обявена за паметник на културата с местно значение.

23. Къщата на Митка Попова
Построена е в началото на 19 в., купена от собствениците от турци. Паметник на културата с местно значение, нуждае се от ремонт.

24. Харема на Хюсеин паша
Този архитектурен обект е запазен частично. Затова и изводите по отношение на неговата стойност и възобновяване звучат така: „Възобновяване на харема в първоначалния му вид е много трудно, съпроводено с неамортизирани още инвестиции (складове, навеси, нови жилища) и с влагане на много средства, за да се постигне старинния характер на комплекса, което не се оправдава от неговата историческа и архитектурна стойност. Предлагаме харема на Хюсеин паша да не се обявява за паметник на културата, като се вземат мерки за подробното му архитектурно заснемане и реставрационни чертежи".

25. Къщата на Хаджиангелови
„С плановата си и обемна композиция и богатата си вътрешна разработка и детайли, тя представлява типичен образец на крайното развитие на къщите във Видин от средата на 19 в." Предложена е за паметник на културата с национално значение.

Научният архив на Центъра по архитектурознание при БАН е част от фондовата база на академичния архив. Документите са малко известни, защото до тази година част от тях бяха показвани само на изложби и частично използвани за справки. Архивът е обработен научно-технически през последните две години. Центърът по архитектурознание е приемник на Института по градоустройство и архитектура (ИГА), създаден през 1947 г. -едно от първите академични самостоятелни звена. През периода 1949-62 г. ИГА при БАН се налага като водещо научноизследователско звено на национално равнище в областта на градоустройството и архитектурата. Разработени са над 200 научни изследвания в областта на теорията и историята на градоустройството и архитектурата. Запазени са солидни монографични изследвания и заснемания на граждански и култови архитектурни обекти.

Нетрадиционните художествени и архитектурни документи във вид на заснемания; изобразителни и художествени материали; фотодокументи; архитектурни изследвания и трудове са безспорни извори за историята на българската архитектурна традиция. Те имат важна научна, художествена и историческа стойност. Идеята за написването на проучването се породи от запазените описания на архитектурните исторически паметници на културата на гр. Видин, съхранени във фонд „Архитектурни научни изследвания" на Центъра по архитектурознание.

През зимата (6 февруари) на 1955 г. семейство архитекти Рашел Леви Ангелова и Стефан Ангелов са командировани от Министерство на културата във Видин, за да изготвят списък на архитектурните паметници на културата с национално и местно значение. В резултат на тяхната дейност са запазени: списък на паметниците на културата, архитектурно заснемане на „Конака" във вид на скици (чернови) с молив и обяснителни записки за архитектурните паметници във вид на ръкопис и циклостил.

Проучените и описани паметници на културата във Видин са 25 на брой. Описанието им е професионално и от архитектурна и строителна гледна точка напълно достатъчно. Отбелязано е разположението и тогавашното състояние на архитектурните обекти. Посочени са някои исторически данни: годината на построяване, целта и по време на чие управление, промяната на обектите и предназначението им, стила и т.н.

Цитирана е литературата за паметниците. Направени са препоръки за тяхното реставриране и съхранение.

Документите, свързани с опазването на паметниците на културата в България, са разпръснати и оскъдни. Културната политика на различните правителства по този въпрос се променя, съобразно икономическите условия. Запазените днес архитектурни паметници и тяхното състояние в сравнение с архитектурните паметници на редица европейски народи ни поставя на едно от последните места. Цветана Величкова - Научен архив на Българска академия на науките

в.ВИДИН Брой 74 (1841) 1 - 3 ноември 2010

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин