Изпрати стари снимки от Видин и областта

Чистота и екология

видин - Община видин

Община Видин е разположена на територия с добро екологично състояние. Състоянието на компонентите на околната среда са както следва:

Отпадъци.

1.      Битови.

В Община Видин е изградена стройна система за събиране, транспортиране и депониране на този вид отпадък. На територията на цялата община - гр.Видин, гр.Дунавци и 32-те села на общината, е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Въведена е съвременна технология за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на битовия отпадък. Използват се съвременни машини с пресоващи устройства, контейнеровози, товарни автомобили, мотометачки, специализирани машини за миене на улиците. Във всички населени места са разположени контейнери за битови отпадъци - контейнери тип “Бобър” от 1,1м3, контейнери от 0,11м3 и 4м3. Типът на контейнера е в зависимост от установената система за сметосъбиране и сметоизвозване в съответното населено място. Целогодишно поддържане на чистотата на територии за обществено ползване се извършва в гр.Видин и гр.Дунавци. В останалите населени места това се извършва, когато се налага - това касае премахването на нерегламентирани замърсявания в или около населеното място. Извършваните дейности изцяло са съобразени с нормативните изисквания отнасящи се до отпадъците. Депонирането на отпадъците се извършва в 38 депа в общината, от които само депото на гр.Видин е отредено и контролирано. Останалите депа, които обслужват съответните населени места в общината са определени с кметска заповед на съответното селище. Депото на гр.Видин е с изчерпан капацитет и затова от две години общинската администрация работи усилено по ИСПА проекта “Регионално управление на отпадъците-Видин”, с реализацията на който ще бъде изградено и ново съвременно депо отговарящо на съвременните европейски изисквания. С реализацията на този проект ще бъде решен и проблема със останалите депа на територията на общината, които се предвижда да бъдат поетапно закрити и отпадъците да бъдат депонирани само на новото депо. По ИСПА проекта на територията на общината ще бъдат изградени център за рециклиране и съоръжение за извличане на рециклируеми материали.

2. Строителни

За тези отпадъци няма организирана система за събиране в общината. Строителните отпадъци се транспортират от притежателите им. За гр.Видин има отредено с кметска заповед строително депо, което се поддържа и обработва. В останалите населени места строителните отпадъци, които не са в големи количества се депонират на съответното депо за битови отпадъци. Въпросът с тези отпадъци създава най-големи затруднения, защото недобросъвестното им изхвърляне на нерегламентирани места причинява замърсявания на полезни терени.

3. Производствени

Производствените отпадъци на големите промишлени предприятия като “Видахим” АД, “Гипс” ЕАД-с.Кошава се депонират на отредени за тази цел депа. Останалите предприятия генериращи производствени отпадъци с неопасен характер една част депонират на съответното сметище за битови отпадъци, а друга оползотворяват или предават за преработка.

4.  Опасни

Обикновено опасните отпадъци се генерират в производствените предприятия, автомивките, автосервизите и бензиностанциите. Те са: задържаните нефтопродукти на каломаслозадържателите към автомивките и гаражите, нефтосъдържащите отпадъци от дренирането на резервоарите на бензиностанциите, отработените моторни масла от моторните превозни средства, изтощените акумулатори, изгорелите луминисцентни и живачни лампи от уличното осветление на населените места и промишлените предприятия.

Генерираните опасни отпадъци се съхраняват в подходящи съдове на производствените терени. Периодично се изземват от специализирани и лицензирани фирми от Монтана и Бургас за рециклирането им.

Болничните отпадъци се изгарят в инсинаратор, който се намира в двора на МБАЛ “Св.Петка”-гр.Видин.

Решен е изцяло въпроса с изоставените пестициди на територията на общината. Към настоящият момент те се съхраняват на специална площадка край с.Жеглица в “Б-Б кубове”. В новото регионално депо ще има клетка и за опасни отпадъци.

За цялостното решаване на управлението на отпадъците в краткосрочни и дългосрочни переспективи към момента общината разработва нова програма за управление на отпадъците на територията на Община Видин, която трябва да отговори на новите европейски изисквания в тази област.

Води.

Повърхностните води в Община Видин са 5,8% от нейната територия. Основна водна артерия се явява р.Дунав, която по отношение на водосборната области годишния отток на водни маси е втората по големина в Европа. Хидрогеографската мрежа в общината е представено още и от реките-Делейска, Тополовец, Войнишка и Видбол. Маловодните течения на последните реки се компесира с обилните водни маси на р.Дунав. За регулация и акумулация на пролетния отток на територията н общината са изградени два язовира “Божурица” на р.Видбол и “Бяла Рада”. Качеството на повърхностните води в Община Видин се оценяват по данни на Националната автоматична система за екологичен мониторинг. Ежемесечно се измерват и следят двадесет и два показателя и наличието на тежки метали във водите на р.Дунав, преминаващи край брега на общината, при пункта за мониторинг между с.Ботево и с.Симеоново. Веднъж годишно се провежда и хидробиологичен мониторинг на дунавските води край Видин. Данните от замерванията показват, че показателите на водите на р.Дунав отговарят на изискванията за ІІІ категория водоприемник. Измерени са единични отклонения на определени показатели, като неразтворими вещества, масла и нефтопродукти. На всички останали реки, които преминават през територията на общината водите им отговарят на ІІ категория водоприемник. Основни замърсители на повърхностните води на територията на общината се явяват отпадъчните води от домакинствата и производствените предприятия. На този етап Община Видин няма пречиствателна станция за пречистване на битови отпадъчни води, но активно проучва и търси възможности за получаване на финансиране за изграждането и.

Подземните води във Видинската алувиална низина са привързани към долния чакълесто-песъчлив пласт на Дунавската речна тераса. Нивото на подземните води в района е високо от 0 до 3 м под терена на високата заливна тераса и от 5 до 10 м за първата незаливна тераса. Изчисленият експлотационен ресурс на подземните води във Видинската низина възлиза на 18,6 м3/с. Община Видин разполага и с големи количества хидротермални артезиански води с много широк диапазон на лечебно-профилактични качества. Почти четири десетилетия уникалните хидроминерални ресурси на Община Видин не са намерили пълноценно и полезно приложение. През 1985-1986 г. сондажите на тези минерални води са тампонирани, защото със свръхсолените и наситените си със сероводород води са застрашили със замърсяване пресните подземни води във вододайната зона на гр.Видин.

Подземните води са основен източник за задоволяване на питейно-битовите, производствените и противопожарните нужди в населените места в общината. Те обикновено са хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви с различна минерализация – от 0,110 до 5,5 г/л, с ниско съдържание на нитрати, хлориди и сулфати. Качествата на използваемите водоизточници в района на общината обикновено отговарят на нормативните изисквания, не се пречистват, а само се извършва тяхното хлориране.

Въздух.

Обстоен анализ на състоянието на качеството на атмосферния въздух в Община Видин е направен с изработването на Комплексна програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми в район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ) - Видин. Тази общинска програма е приета от Общински съвет-Видин през февруари 2004 г. и включва пакет от мерки в краткосрочни и дългосрочни перспективи за намаляване емисиите на контролираните атмосферни замърсители съгласно редуцираните норми и прагове в следващите седем години, установени от Закона за чистотата на атмосферния въздух и съпътстващите го наредби.

Като цяло качеството на атмосферния въздух в район Видин е добро. Инцидентно през есенно-зимния период са регистрирани наднормени превишавания на сероводород, серен диоксид което е в следствие на използваните горива в битовия сектор за отопление, на някои предприятия и организации използващи морално остарели паракотелни инсталации. Концентрациите на азотният диоксид и оловните аерозоли се движат в много ниски граници и по някога са под откриваемият минимум.

Основно въздуха в Общината се замърсява от дейностите в традиционни сектори за икономиката в цяла България:промишленост, енергетика, транспорт, битов сектор и от неорганизираните източници, които в една или друга степен са свързани с изброените сектори.

По замърсители, най-голям дял в общото замърсяване на атмосферния въздух се пада на серния диоксид, азотните оксиди, въглеродния оксид и праха. Разпределението по замърсители е: SO2 – 3835.8 t/y (65.4%), NOX – 1151.6 t/y (19.6%), CO - 536.9 t/y (9.2%), Прах – 250.3 t/y (4.3%). Останалите замърсители са в значително по-малки количества. По сектори, основния замърсител на атмосферния въздух е Енергетиката в лицето на ТЕЦ “ВИДАХИМ”. На енергетиката се падат: 87.5% от общото замърсяване с SO2, 84.4% от общото замърсяване с NOX, 24.3% от общото замърсяване с CO, 32.2% от общото замърсяване с Прах.

На второ място е сектор “Промишленост с: 8.7% от общото замърсяване с SO2, 13.1% от общото замърсяване с NOX, 0.8% от общото замърсяване с CO, 51.8% от общото замърсяване с прах.

Битовият сектор има най-голям дял в замърсяването на въздуха с въглероден оксид – 77.4% от общото замърсяване.

Данните от преките измервания на емисиите и имисиите показват, че основно нормите се нарушават от серния диоксид, праха и азотните оксиди.

Нарушението на емисионните норми основно се дължи на недобро управление на технологичните и термични процеси и на лошата ефективност на пречиствателните съоръжения.

Основния дял от атмосферното замърсяване е в резултат на горивните процеси в ТЕЦ, промишлеността и ПКЦ. Количеството на продуктите от горивните процеси не е константна величина във времето, а се променя, както по сезони, така и в денонощието.

Източниците на замърсяване са разположени в четири населени места: гр. Видин, с. Кошава, с. Покрайна и с. Слана Бара. По тази причина на територията на Община Видин има 4 зони със замърсен въздух (в районите на цитираните населени места).Замърсяването в различните зони е различно.

Неравномерно е замърсяването в района на гр. Видин, поради различната концентрация на територията на града на източници на замърсяване на атмосферния въздух. Това е свързано в най-голяма степен с Южната и северната индустриални зони.

Общата замърсена територия в Община Видин възлиза на 15 km2, като замърсяването на въздуха по територии и в самите територии се характеризира със силна неравномерност.

Почви.

Общото състояние на почвите във Община Видин е добро. Съдържанието на тежки метали е значително под ПДК и съответства на нормалния почвен фон за тези метали. В близост до р.Дунав на отделни места се наблюдава частична ерозия. Не се наблюдават засолени и вкислени почви.

Биоразнообразие.

Горите в Община Видин са едва 8,8% от нейната територия и са обособени в северо-западната и част. Основни дървесни видове даващи облика на горската растителност са: церът, благуна и габъра. На ограничени площи се срещат издънкови млади букови, габърови и насаждения от зимен дъб. Върху най-стръмните и девастирани терени естествената горска растителност се състой от келав габър, космат дъб, мъждрян и по-рядко от комбинацията им с цера и благуна. Изкуствените насаждения в по-голямата част са от тополи и акация, а на сравнително по-малка площ са създадени култури от чер бор, бял бор, орех, червен дъб, ясен, смърч, липи. Горите са категоризирани като гори основно с дървопроизводствена и средообразуваща функции, защитни и рекрационни гори. Защитни ивици са горските насаждения край р.Дунав и около първокласните пътища, а зелена зона са горите около Видин-лесопарк “Майски лес”.

Като цяло антропогенната намеса е повлияла силно върху естествената растителност, която е заменена в обширни площи от селскостопански култури. Антропогенната намеса е допринесла и за инвазията на рудералната и антропофитната растителност, която на места доминира. Естествена растителност има запазена на малки участъци на недостъпни за обработка земи и площи.

Горските масиви и оформените зелени площи в общината имат съществено значение за качеството на атмосферния въздух, биоразнообразието и развитието на отдиха и туризма. Зелени площи като място за селищен отдих са изградени в гр.Видин, гр.Дунавци и селата Кутово, Градец и др. Доминант сред тези площи е Крайдунавския парк на гр.Видин. Той е най-стария запазен до днес парк в града и общината и един от най-хубавите по Дунавското крайбрежие. Характерно за него е красивия силует, който придава на Видинското крайбрежие, богатия видов състав на растителност, оригиналната планова композиция, в която се открива духа на английския пейзажен стил, елементи от барока и геометрично моделирани пространства кореспондиращи с новата архитектура на града.

От разпространените растителни видове в Община Видин 6 попадат в списъка на Червената книга на България/ 1 застрашен и 5 редки видове/. Това са: блатно кокиче/Leucojum aestivum/-засташен вид, срещащ се в мочурливите периодично заливни ливади по р.Дунав.; румелийска метличина/Centaurea rumelica/; обикновена мехурка/Utricalaria vulgaris/; лъскав напръстник/Digitalis laevigata/; нимфоидна какичка/Nymphoides peltata/; дунавския зановец/Chamaecytisus danobiabis/; ръбестостъбления лук/Allium angulosum/.

На територията на Община Видин съществуват вековни дървета, които са обявени за защитени природни обекти. Тяхното местонахождение е следното: летен дъб на 120 г. в с.Градец; 3 полски ясена, 4 бели тополи, 2 чинара и 1 бряст, съответно на130-150 г., 120 г., 100 г. и 200 г. в парк “Владикина бахча” на гр.Видин; 3 полски ясена на 110 г. в гр.Видин, градинката пред храма “Св.Димитър”; бяла топола на 120 г. в гр.Видин, двора на ОУ “Св.Кл. Охридски”; благун на 200 г. в с.Каленик.

Територията на общината е богата и на лечебни растения. С голямо стопанско значение са червения божур, лечебната глика, ранилистта, жълтия кантарион, липата, шипката и др.

В зоогеографски аспект фауната е от палеарктичен тип и по-конкретно от видове характерни предимно за умерените географски ширини, като в общината се срещат и някои видове с южно разпространение за Европа, т.е. с ареали в Средиземноморската подобласт на Палеарктика. От множеството проучвания и полеви наблюдения на територията на общината сред типичната фауна за района се наблюдават редки и защитени животински видове, от които: 13 вида риби, като шип, див шаран, михалца, немска есетра и др; 7 вида влечуги, като смок мишкар, зелен гущер, сива водна змия, обикновена блатна костенурка и др; 3 вида земноводни, като голяма водна жаба, жълтокоремна бумка и червенокоремна бумка; 54 вида птици, като голям корморан, голяма бяла чапла, голям и малък корморан, черен щъркел, малка белочела гъска речна чайка, ливаден дърдавец и др.; 4 вида бозайници, като трицветен нощник, дългопръст нощник, пъстър пор, видра.

Шум.

Основни източници на шум на територията на общината са типичните източници, характерни за съвременните населени места, а именно: транспортните потоци на автомобилния и релсов транспорт, промишлени, транспортни и комунално-битови обекти, спортни обекти и др. Най-голямо значение за акустичната обстановка на територията на общината имат транспортните потоци по: път Е-79 Іклас Ферибот-обход-Видин-Ружинци-Враца; път ІІклас обход Видин-Кула-Връшка чука-граница; път ІІклас обход Видин-Гъмзово-Брегово-граница; път ІІклас Дунавци-Симеоново-Ботево-Арчар. Шумовата характеристика на тези транспортни потоци е определена по изчислителен път, тъй като липсват конкретни замервания. Изчисленията извършени през 2002 г.,съгласно Наредба № за защита от шум на територията на населените места, показват че шумовите нива са в норма. Като най-натоварена се определя акустичната обстановка в гр.Видин. За гр.Видин основен източник на шум са шумовите нива, създавани от движението на моторни превозни средства, като основен източник в градската среда са лекотоварните автомобили, които съставляват над 80% от уличния трафик. През 2003 г. е извършено измерване от РИОСВ-Монтана на шума в пет пункта разположени в различни територии на гр.Видин. Контролът на шумовото замерване установява превишаване на допустимите нива в три пункта. Преобладаващо е шумовото ниво в диапазона 63-67 dB[A] и 68-72 dB[A]. Локални източници на шум представляват и дейността на някои увеселителни заведения, промишлени и комунални дейности в различните зони на града, уредби и уреди използвани в бита.

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин