Изпрати стари снимки от Видин и областта

Комитет за културно повдигане на Видинския край

История - Културен живот

Рашко Бораджиев Димитър МишевБърни Бончев
на снимката: Рашко Бораджиев, Димитър Мишев и Бърни Бончев
След преживени две национални катастрофи, материална и морална разруха, излъгани надежди, разбити мечти и множество българи, останали извън пределите на българската държава, народът ни повече от всякога се нуждае от своята интелигенция. Интелигенция, която да му припомни неговото светло минало, да му помогне да осъзнае, че именно писмеността, езика и литературното богатство на един народ са най-мощните доказателства за националната му самостоятелност. Осъзнавайки тази необходимост за хората от нашия край, на 23 ноември 1925 година видни граждани и общественици във Видин основават "Комитет за културно повдигане на Видинския край". На общото събрание за приемане на устава е поканена цялата видинска общественост. Според приетия устав, Комитетът е безпартийна структура, обединяваща всички лица и организации, обединени единствено от една мисъл - да работят за доброто на Видин и неговия край.

Целите, които стоят пред Комитета са насочени в няколко основни направления в областта на културата, икономиката и благоустройството. Сред по-важните са:
> грижи за умствено, религиозно и телесно заздравяване на населението;
> изучаване на родната реч и пробуждане на здраво национално самосъзнание;
> противодействие на пропаганда, противна на националните идеали;
> изучаване миналото на Видин и написване на историята му;
> грижи за запазване старините на Видинския край;
> съдействие за създаване, поддържане и федериране на спортни и културни дружества и подпомагане за възпитанието на младежта;
> проучване условията на търговията, индустрията, земеделието и способстване за тяхното развитие;
> изучаване възможностите за издигане на видинското пристанище и премахване пречките пред неговото развитие;
> грижи за разширението на ж.п мрежата във видинския край и свързване на града ни с други икономически центрове, както и за благоустройството и хигиената на Видинския край.

Според устава на Комитета в него членуват редовни, почетни, благодетелни и свободни хора. Редовните членове по право са началниците на всички държавни и обществени учреждения и по трима представители на културните професионални организации и дружества в града. Именно редовните членове избират и управителния съвет на Комитета. За почетни членове се смятат всички, които са допринесли за осъществяване на целите му, а благодетелни са тези, които са отделили най-малко по 5000 лева за общи нужди. Свободни членове са всички граждани на Видин и Видинския край - те обсъждат представените от управителния съвет проекти и гласуват резолюции. Управителният съвет на Комитета се състои от председател, подпредседател, секретар-касиер и 15 съветника, работата му се разпределя в три секции - културно-просветна, икономическа и благоустройствена. Мандатът на управителния съвет е една година, заседанията са най-малко два пъти в месеца. Към Комитета се създава и контролна комисия от трима члена. Решено е редовното годишно събрание да се провежда в първия неделен ден на месец декември. На него се дава отчет за извършената дейност и се избира нов управителен съвет. Свикват се извънредни и общи граждански събрания, на които се разисква дейността на Комитета, изясняват се някои важни въпроси и се иска съдействието на гражданите. Приходите са от: субсидии, отпуснати от общината, постоянната комисия, държавата, сказки, печатни произведения и др. Девизът на Комитета за културно повдигане на Видинския край е :"Чрез култура и просвета към благоденствие на Видинския край".

В изпълнение на своя девиз и целите си,на свое заседание от 5 декември 1927 година Комитетът решава да започне издаването на вестник "Просвета". Той ще излиза два пъти седмично и ще работи за обединяване на интелигенцията в служба на населението от всички градове и села на Видинския край. Комитетът разчита на всички интелигентни жители, приема ги за свои идейни сътрудници и очаква от тях помощ и насърчение. Във в. "Просвета" се публикуват редовно най-разнообразни материали, някои от които впоследствие се преиздават в София и в страната, доказателство, че застъпените в тях въпроси имат общонационална стойност и значение. Важно е да се подчертае, че всички участници в Комитета, респективно и във вестника, работят напълно безплатно, ръководейки се от мисълта да спомогнат за културно-просветното обогатяване на населението в околността.

В изпълнение на културно-просветната си дейност, Комитетът е осигурил идейното и материал но сътрудничество на много хора, които с готовност ще работят за постигане на поставените задачи. С тази цел се създава Народен университет - поканени са специални лектори, с различни професии, които изнасят редовно безплатни сказки от икономически, благоустройствен, религиозен, нравствен и културно-просветен характер всяка неделя в салона на училище "Антим I". Други лектори говорят по всички квартални училища и във всички села на Видинския край. Комитетът има желание да организира през ваканциите и курс за подготовка на учители-съветници. Важно е да се подчертае, че народни университети, вечерни училища и културни комитети се откриват и в много от селата на Видинския край.

Осъзнавайки важната роля на радиото за културно-просветното повдигане на хората от нашия край, Комитетът прави всичко възможно да инсталира окръжно радио, откъдето ще могат да се излъчват програми, научни сказки и музика по селата. Работи се усилено и за възвръщане славата на видинския театър, като стремежът е да се създадат пътуващи театрални трупи.

През годините в Комитета работят едни от най-видните граждани и общественици на Видин - д-р Бърни Бончев, Рашко Бораджиев, Петър Тодоров, Козма Йосифов, Димитър Мишев, Вълчо Даскалов, Цоко Бойчев, Драгомир Божинов, Петко Здравков, Асен Найденов и много други.

Комитетът организира множество културни тържества по случай чествания на важни годишнини - по повод "Видинската епопея от 1850 г." е подготвена и специална брошура. Всяка година заедно с всички културни организации той взема участие и в общогражданската протестна акция против несправедливите мирни договори, непоносимите финансови тежести и изкуственото отнемане на изконни български територии. Неслучайно една от основните цели на Комитета е защитата на националните интереси и борба с културно-просветни средства срещу аспирациите и пропагандата на румънската държава да докаже съществуването на румънски малцинства и дори да разкрие румънски училища.

За да започне работа по изпълнение на своята икономическа програма, Комитетът изпраща окръжна покана до селата в крайдунавския край за среща, на която да бъдат обсъдени въпроси за значението и ползата от ж.п.съобщенията като фактор за културно-просветното повдигане на Видин. Очаква се важни общественици начело с народните представители от нашия край да допринесат за по-скорошното им разрешаване и реализиране. Важен въпрос е и този за видинското пристанище, за чието построяване държавата е вложила огромни средства. Неслучайно интерес от стопанското му възмогване има не само тя, но и софийските търговци и параходните компании. Именно затова Комитетът апелира за необходимостта от координиране на всички фактори в полза на общото дело. За всеобща радост през 1941 година средства за благоустрояване на пристанището са отпуснати. А със съдействието на общината и Българската земеделска банка, по инициатива пак на Комитета, се изисква официално разрешение за представяне на три изложби - занаятчийско-индустриална, земеделска и скотовъдна на предстоящия видински панаир. В изпълнение на целите за благоустрояване на Видин, Комитетът изпраща позив за общоградско залесяване около града ни. Така на мястото на блатистата и неплодорна местност се появява т.н "Майски лес". Особено енергично е застъпничеството пред обществото и управляващите в решаването на един от основните хигиенносанитарни въпроси на града ни. Благодарение на усилията на Комитета, този въпрос излиза на дневен ред пред държавното управление - изготвя се законопроект за водоснабдяването на Видин и така се полагат основите на водопроводната и канализационна мрежа в града.

Като цяло през своето съществуване Комитетът си служи с две основни средства за постигане на своите цели - чрез печатното и живото слово. За съжаление, поради финансови причини за известно време е преустановено издаването на вестник "Просвета". Благодарение на сътрудничеството на много хора, на подкрепата на министерствата на народната просвета и на търговията, на Светата църква и на Окръжната постоянна комисия, издаването на вестника е възобновено. Стремежът е той да стане седмичник и това намерение е постигнато благодарение материалната помощ на всички милеещи за разпространението на културата и просветата във Видинския край. Имайки предвид огромната роля и значение на читалищата, във вестника е разкрита и специална колона за тях.

През годините на своето съществуване в. "Просвета" се превръща в единственият вестник на Видинска, Белоградчишка и Кулска околия. За своята дейност той получава и признанието на Федерацията на българските журналисти, като е обявен за един от най-добрите провинциални вестници. Осъзнавайки огромната му роля, Комитетът решава да се устрои специален ден, посветен на делото на печата в града ни. Предвижда се това да е на 21 април, тъй като тогава читалище "Цвят" чества своя юбилей и е взето решение в града ни да се организира цяла културна седмица. Създава се общоградски комитет с представители на общината, Комитета за културно повдигане на Видинския край, Дома на изкуствата и печата, читалището и местните журналисти, отправят се покани за участие към видни сказчици от София.

Важно е да се отбележи, че в този период от време се засилват връзките между комитета във Видин и тези в Белоградчик и Кула. Стига се до извода, че чрез единомислие, единение и единодействие може да се постигне успех, който е в интерес на нашия край и държавата. Не по-малко важно доказателство за благородството на хората от Видинския край е отправеният от Комитета апел за даряване на средства за пострадалите от бомбардировките през Втората световна война. Събраната от Видинската околия сума е най-голямата дарена в цялата страна.

Със своята неуморна и всеотдайна дейност Комитетът за културно повдигане на Видинския край доказва, че хората тук притежават неизчерпаема енергия и културни възможности - верни стожери на държавата и нацията ни. Доказват, че територия може да бъде обсебена, но народ и история - не.

вестник Видин Брой 71 (2108)  10-13 октомври 2013 г. Христина КИРИЛОВА, Регионален исторически музей - Видин

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин