Изпрати стари снимки от Видин и областта

РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БАСКЕТБОЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ДВАДЕСЕТИЛЕТИЕ ОТ НЕГОВОТО ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ В ГРАД ВИДИН (1968 -1988)

История - История на спорта във Видинско

Изватки от третата част на книгата „Възникване и развитие на баскетбола във Видин”,
излязла от печат през 2007 година. Автор Иван Маринов
През седемдесетте и осемдесетте години на XX - ия век се отбелязват значителни резултати в популяризирането и развитието на баскетбола в гр. Видин. През тези години чувствително се подобри спортно-материалната база. Построрха се нови баскетболни игрища. По този начин към края на 1976 година техния бой вече надхвърли цифрата 50. В училищата се поставиха над 110 единични баскетболни табла за масово обучение.
Особено мащабно бе стройтелството на спортни съоръжения за баскетбол в VI – то основно училище (по късно училището прерастна в СОУ “Св.св. Кирил и методий”). Тук на дворна площ от 4600 кв.м бе изграден сектор за спортни игри с комбинирано разположение на спортните съоръжения. Характерното за този сектор е, че голяма част от тях са с извънстандартни размери, съобразно възрастовите особености на учениците (7 – 18 г.). Този сектор за спортни игри (по тове време) бе високо оценен от много специалисти и спортни журналисти в страната. Неговата същност бе представена в редица публикации в местния и централния печат.
Така например един от извесните спортни журналисти в нашата страна (Андрей Нухов) в обширната си публикация под надспов: “Равнение по Шесто видинско училищe” посочва : “…..Успехите на видинското VI – то основно училище “Кирил и Методий” в спортното стростелство се открояват ярко, превръщат се в еталон, стават пример на всички училища. Мащабност и перспектива това е най-кратката характеристика, която може да се даде на спортната база на видинското училище, която по замисъл, реализация и мащабност няма равна в страната. Нещо повече – мнозина специалисти са на мнение, че площадките, игрищата и спортните съоръжения са най-добре уредените в (бившите) социалистическите страни” (сп. „Наша родина”,№ 9/ 09.1976).Откритата лека спортно-материална база (ОЛСМБ) на VI – то основно училище еотличена на първо място в страната през 1975 г.. Разположение на откритата лека спортно-материална база изградена в СОУ “Св.св. Кирил и Методий гр.Видин през периода 1970 – 1974 година.
Ето защо ръководейки се от високата оценка на специалистите и средствата за масова информация за спортните съоръжения в VI-то основно училище ще си позволим накратко (в тази историческа справка) да посочим съдържанието на сектора за спортни игри, където преобладават съоръженията за баскетбол..Отличителен момент в този сектор са 16-те баскетболни игрища, от които само две са съгласно правилника по баскетбол от 1974 г. (14/26)., а всички останали имат различни размери, съобразно дворната площ и възрастовия състав на учениците – 7 – 18 години. Секторът съдържа 96 баскетболни ринга (включително и тези, които са на игрищата). Особеното е това, че ринговете са поставени на различни височини – 160, 180, 200, 220, 240, 280 и 305 см, като последната височина отговаря на правилника по баскетбол, а височината от 260 см е приета вече за игрищата по мини-баскетбол. Другата характерна особеност са тренировъчните баскетболни табла, изработени от ламарина с размери 80/80, 90/100, 100/120 и 120/180 см, предназначени за масово обучение. Тези табла за пръв път са експериментирани и внедрени в практиката от това училище. Tаблата не подлежат на деформиране, не изискват голямо подържане, а освен това отскачането на топката от тях по звук и качество не се отличават от дървените. Ето защо те намериха масово приложение, както във видинските училища, така и в повечето училища на страната.
Съгласно размерите, другите баскетболни игрища могат да се отнесат към следните четири групи:
● Първа група – игрища с размери 10/16 м и височина на ринговете 260 см две на брой;
● Втора група – игрища с размери 12/18 м и височина на ринговете 260 см три а на брой, предназначeни за мини-баскетбол;
● Трета група – четири игрища с размери 8/20 м и височина на ринговете 280 и 305 см са предназначени за масова физкултурна и спортна работа. Тук могат да се провеждат двустранни игри за всички ученици от 11 – годишна възраст;
● Четвърта група – пет игрища с размери 14/20 м и височина на ринговете 305 см., за провеждане на състезания;
Всички размери отговарят на правилника за баскетбол с изключение на дължината, която е по-къса с 6 м. Те са подходящи за провеждане на състезания с ученици от 12 – годишна възраст нагоре.
Всички игрища и съоръжения са подходящо оцветени, създаващи благоприятни възприятия за спортуване.
Така оборудвания сектор за спортни игри позволява (за масово спортуване) съоръженията по баскетбол едновременно да се използват от 450 – 500 души. Към сектора има и специално изработени шкафове и метални кошарки за съхраняване на 100 – 150. Секторът е осветен от 36 прожектора, всеки един с мощност от 500 вата.
Примера в спортното строителство на VI - то основно училище бе последван от другите училища в гр. Видин и окръга. Особено бе мащабно строителството на спортните съоръжения в някои от училищата на гр. Видин, като ТИХ (с директор Френг Кочанов и преподавател по физическо възпитание Страхил Тодоров) и Пето основно училище (с директор Райна Бързашка и преподавател по физическо възпитание Станчо Петров). В тези училища бяха построени по 4 баскетболни игрища и по 10 самостоятелни баскетболни табла. Разширена бе базата за практикуване на баскетбола и в училищтата: - СОУ”Цар Симеон Велики”- 4 игрища, ОУ”Кл.Охридски” – 2 игрища и 6 допълнителни табла за масово обучение, СОУ”Христо Ботев” – 4 баскетболни игрища , СОУ”Любен Каравелов” – 4 игрища и др.
Разширената материална база в училищата създаде благоприятни условия за усвояване на учебното съдържание по баскетбол в уроците по физическо възпитание и за масово практикуване на играта в свободното време на учениците.
През учебната 1974-1975 година в СОУСв.св.Кирил и Методий” – Видин след втория учебен час бе въведено удължено 45 – минутно междучасие за активен отдих на учениците в рамките на учебниуя ден. В това междучасие баскетболната игра бе най – предпочитания спорт от учениците.
През 1983-1990 година в нашата страна се проведе научно-приложно изследване за внедряване на оптимизиран двигателен режим в детските градини.
Изградени спортни съоръжения по баскетбол (с умалени 1984 г.размери, съобразно възрастовите особености на децата от предучилищна възраст) в ОДЗ № 18 гр. Видин.
В програмата бяха включени и спортно-подготвителни упражнения и игри по детски баскетбол. За гр. Видин и окръга за методически ръководител бе определен Иван Маринов. По негова идея бе разработен модел за открита физкултурна база в детската градина, която да отговори на изискванията на научни-приложното изследване за оптимизиране на двигателната дейност на децата от предучилищна възраст (Ив. Маринов, 1986).
Модела бе изграден и експериментиран в ОДЗ № 18, където наред с другите физкултурни съоръжения се изградиха и четири комбинирани площадки за спортно-подготвителни упражнения и игри по детски баскетбол, волейбол и хандбал. Размерите на площадките са съобразени с дворната площ и възрастовите особености на децата. В този модел баскетболните конструкции и таблата (с умалени размери) бяха изработени от метал. Ринговте са поставени от земята на 130, 150 и 180 см височина, което съответствува на възможностите на децата от I, II и III група. Таблата са с размери 100/70, квадрачетата - 45/35 см, а диаметъра на ринговете – 35 – 45 см.
През 1985-1986 година със средства на бившия ОС на БСФС и отдрл “Просвета” бяха изработени четиридесет баскетболни конструкции от този вид с които се построиха баскетболни игрища в детските градини на територията на видинската община.
През 1983 – 1990 гоодина баскетболните съоръжения на територията на видинската община бяха използвани най - рационално при реализиране на програмата в детските градини в рамките на оптимизирания двигателен режим.
Спортните съоръжения изградени през периода 1971 – 1983 г. в СОУ”Св.св.Кирил и Методий” и ОДЗ № 18 – Видин предизвикаха голям интерес в страната. Ето защо със съдействието на бившия ЦС на БСФС, МНП и съществувашия по това време Комитет за младежта и спорта (КМС) този опит бе обобщен от Иван Маринов в две книги : „Откритата лека спортна база в училище” (1983) и „Откритата физкултурна база в детската градина” (1989). Освен това нa 24 и 25 .X. 1974 година СОУ”Св.св.Кирил и Методий гр. Видин, където са построени спортните съоръжения бе домакин на Националното съвещани за обмяна на положителен опит по изграждане на лека спортно-матриална база.
Баскетболните съоръжения в това училище от средата на седемдесетте години на миналия век и до наши дни (2006 година) представляват голям интерес, както за любителите на баскетбола от гр. Видин, така и за тези в страната. Наред с мащабното изграждане на баскетболни съоръжения в учебните заведения и детските градини на територията на видинската общината през 1984 година бе електрифициран колудрума и обновени с нови конструкции баскетболната площадка. Тук бе подобрен и корта с определени количества шамот, а също така се извърши и основен ремонт на трибуните. За голямо съжаление в края на 90 – те години на миналия век баскетболните съоръжения на колодрума бяха премахнати. Направиха се и две баскетболни площадки (на кортова основа) в района на градския стадион. Освен това през седемдесете и осемдесете години на миналия век към двете новооткрити училища в гр. Видин (СОУ”Любен Каравелов” и СОУ”Христо Ботев”) бяха построени и два физкултурни салона оборудвани с баскетболни съоръжeния.
Особено голями заслуги по това време за реконструкцията на колодрума и изградените баскетбилни съоръжения в голями мащаби в СОУ”Св.св.Кирил и Методий” – Видин имат Богдан Мусев, Михаил Попов, Божидар Петров, Иван Божинов, Ангел Костов и Николай Добрев. От изложеното до тук става ясно, че през седемдесетте и осемдесетте години на XX – ия век са създадени значително по – добри условия в сравнение с предишните години за масовизиране на баскетболната игра в гр. Видин.
Подобрените условия създадоха необходимите предпоставки след седемдесете години значително да се разшири дейността на детско – юношеската спортна школа, която от 1.III. 1970 година се преименува на УСШ (ученическа спортна школа) и преминава към Министерството на народната просвета. За директор на школата е назначена Елка Младенова. В УСШ отначало бяха назначени двама преподаватели по баскетбол – Митко Цонов, Славчо Гергов, а по – късно и Василко Дудулов. Тези преподаватели работеха всеодайно през следващите 25 години (1970 – 1997 г ). От 1997 до 2001 г. УСШ се съединява с други извънкласни форми в „Обединен детски комплекс” и окончателно закрита през м. май 2001 година. Дейността на преподавателите в УСШ бе насочена в основните училища с ученици от 9 до 13 - годишна възраст. През този период те работеха целогодишно с по 70 души, включени в 4 учебно-тренировъчни групи. Преподавателите спазваха изискванията на задължителната учебно-методическа документаця. Учебно-тренировъчната дейност бе планирана, съобразно възрастово-половите възможности на децата от 8 до 13 – годишна възраст. В тази връзка трябва да се посочи, че ежегодно ученическите спортни школи в страната участваха в състезания. За тази цел стъраната бе разделена на четири зони; северозападна, североизточна, югозападна и югоизточна. УСШ Видин бе включен в северозападната зона заедно с школите от градовете; Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велеико Търново. Съгласно спортния календар всяка година в зоните се провеждаха състезания, а през година и двустранни срещи между школите от различните зони.За свормирането на отборита от школата за участие в тези състезания Босилко Дудулов – един от преподавателите на школата посочва: ”Практиката беше, когато се отиваше на състезание да се сформира сборен отбор на школата. Правехме предварително срещи между възрастовите групи на отделението по баскетбол в школата и най – добре подготвените деца се включваха в представителния отбор..”. По нататак той споделя:’ че „който от преподавателите имаше най – много деца в отбора, той ставаше треньор и водеше отбора на състезанието”. При тази организация на подбора на школниците за участие в състезанията на зоналните първенства, баскетболните отбори от УСШ – Видин винаги са се класирали от I – во до III – то място . От седемдесетте до края на деведесетте години на миналия век в отделрнието по баскетбол към УСШ се подготвиха десетки добри състезатели, които в последствие намериха място в представителните детски и юношески отбори на ДФС „Бдин” и ДФС „Химик”. От средата на тези отбори по-късно през този над двадесет и пет годишен период израстна едно младо и талантливо поколение баскетболисти, които намериха място в представителния мъжки отбор участник в „А” и „Б” РБГ. По това време в школата бяха подготвени: Кирил Кънчев, Генсди Ванчев, Емил Бойджийски, Янко Иванов, Людмил Радулов и много други баскетболисти, които успешно представяха гр.Видин в различните по ранг първенства в отборите на ДФС”Бдин” и ДФС”Химик”.
През този период успехите на основните и средни училища от град Видин в отделните етапи на републиканските ученически игри по баскетбол се дължат на възпитаниците на ученическата спортна школа и на техните преподаватели. А ето и някои кратки данни за преподавателите на ученическата спортна школа по баскетбол работели там през периода 1970 – 1997 година.
Митко Цонов (1935 – 2006)
Роден е в гр. Брегово. Завършва учителски институт. След завършванне на института постъпва на работа, като преподавател по физическо възпитание в основното училище в Златоград – Смолянски окръг. От 1970 до 1997 година е преподавеател в ученическата спортна школа по баскетбол в гр. Видин. През седемдесетте, осемдесетте и деведесетте години на миналия век Митко Цонов бе един от изтъкнатите специалисти по баскетбол в гр. Видин и страната През този период той има голям принос за развитието на детско – юношеския баскетбол. Основните групи с които работеше той бяха сфирмирани от ученици от III – то основно училище, гимназията и СОУ”Св.св.Кирил и Методий” – Видин. Под негово ръководство момчетата на СОУ”Св.св.Кирил и Методий” – Видин през 1986 година станаха вицешампиони в републиканските ученически игри в гр. Левски – Плевенски окръг. Той има много добра теоретическа и методическа подготовка. Проявяваше внимание и грижи към своите възпитаници.Постоянно се интересуваше от тяхният успех и поведение в училище. Затова се ползваше с авторитет и бе уважаван, както от родителите, така и от обществеността на гр. Видин..
Славчо Гергов - роден 1940 г. в с. Вълчек Видински окръг. Завършва учителски институт. Във Видин се установява на работа през втората половина на шестдесетте години на миналия век. От 1970 до 1995 година е преподавател по баскетбол в ученическата спортна школа. Той е с много добра теоретико – методическа подготовка по баскетбол. Скромен и тих човек и умее да устоява позициите си. Ползва се с авторитет и уважение сред възпитаниците си, техните родители и баскетболната общественост в града. Групите с които работи са момчета и момичета от II - ри до VI – ти клас предимно от математическата гимназия,гимназията и V –то основно чилище. На зоналните състезания на северозападна България отборите които е ръководел са заемали челни места. Най - голям успех постигат момчетата от V – ти клас, класирайки се на I – во място през 1986 година в гр. Кюстендил и момчетата от V – VI – ти клас през 1988 година в гр. Плевен. Той има основни заслуги в началната подготовка на състезателите Емил Бойджииски, Людмил Радулов, Генади Ванчев и Янко Иванов - включени в представителния мъжки отбор на ДФС”Химик”, а първите двама и в разширените състави на националните юношески отбори.
Славчо Гергов от средата на шестдесвтте до началото на сдемдесетте години бе един от основните състезатели в съставте на баскетболните отбори мъже на ДФС”Бенковски”,ДФС”Бдин” и ДФС”Химик” – Видин, участващи във втора „А”, ’А” и „Б” РБГ.
Василко Дудулов - роден 1942 година в село Ново село. Завършва учителския институт в гр. Плевен през 1965 година със няколко специалности – една от които е по физическо възпитание. След завършване на учителския институт постъпва на работа в гр. Габрово, а в последствие и в с. Летовник Кърджалийски окръг. През 1969 година се завръща в гр. Видин и постъпва на работа в Стопанския химическия комбинат. През учебната 1974/1975 година е учител по физическо възпитание в СПТУ гр. Дунавци и от 1975 до 2001 г. е преподавател в УСШ отначало по лека атлетика и волвйбол, а след това и по баскетбол. От учебната 2001/2002 година е учител по физическо възпитание в с. Раковица Видински окръг, кадето работи до пенсионирането си. Василко Дудулов се утвърди като един от добрите преподаватели по баскетбол в школата. През 1982 година под негово ръководство баскетболния отбор на УСШ (където преобладяваха момчета от неговата група) се класира на I – во място на зоналния турнир в гр. Видин. На първо място се класира и водения отбор от него (момчета IV – ти клас) през 1984 година на баскетболен турнир между спортнитр школи в гр. Ямбол. Коректен и внимателен той се ползва с голям авторитет сред школниците, колегите, родителите и баскетболната общественост на гр. Видин.
Голям подем в развитието на детско – юношеския баскетбол в гр.Видин се отбелязва с разкриване на спортното училище през учебната 1985/1986 година. В него бяха привлечени талантливи момчета в обучението по баскетбол. За директор на спортното училище бе назначена Елка Младенова, а преподаватели по баскетбол Кирчо Цветков и Благой Йовчев. Спортното училище бе закрито през 1993 година.
През втория период (1969 – 1989 година) от развитието на баскетбола в гр. Видин се отбелязва и ежегодното разкриване и функциониране на баскетболните секции в основниите и средни училища на територията на общината. Тези секции се ръководеха от учителите по физическо възпитание. В някой училища (в различни учебни години) изтъкнати състезатели и треньори по баскетбол оказваха конкретна методическа помощ на представителните училищни отбори за участие в различните етапи от републиканските ученически първенства за момчета, момичета, юноши и девойки.Някой от тези специалисти бяха назначавани и на хонорарни начала. В това отношeние много ценна практическа помощ оказваха:, Митко Цонов, Славчо Гергов, Василко Дудулов,Милко Златанов, Благой Йовчев, Кирчо Цветков, Олег Панчев, Валентин Траянов, Борислав Христакиев и много др.
В условията на разширената открита спортно-материална база в училищата всяка година се провеждаха десетки вътрешни първенства по баскетбол с участието на отбори от паралелките.
Така например в VI - то основно училище (което от учебната 1980 – 1981 година прерастна в СОУ”Св.св. Кирил и Методий”) във вътрешните първенства по баскетбол всяка учебна година участваха около 22 отбора от паралелките (IV – XI клас) с участието на над 150 души. Тези първенства се посрещаха с голям интерес от учениците и се провеждаха в празнична обстановка в извънучебно време – обикновено след 18 – 19 часа. Срещите за отделните възрастови групи се провеждаха едновременно на седем игрища и продължаваха на осветление до 20 - 21 часа. За целта баскетболните съоръжения са електрифицирани с 36 прожектора всеки с мотност от по 500 вата. Организацията на вътрешните първенства, съдийството и секретарския състав е от средата на учениците с помоща на преподавателите по физическо възпитание.
През седемдесетте и осемдесетте години на миналия век се отбелязва и висока масовост на отборите от основните и средните училища от гр. Видин в провежданите градски първенства по баскетбол. В тези първенства най- редовно участваха: II ОУ, III ОУ, VI ОУ, V ОУ, VI ОУ VII ОУ и VIII ОУ ТИХ, ТМТ, I СПГ, II СПГ, МГ и Английска гимназия. Трябва да се отбележи, че баскетболната игра през този период от време се практикуваше и в други селища на Видински окръг.Някои от тези селища участваха на окръжните състезания, където се представяха достойно. За отбелязване е обстоятелството , че градските първенства през този етап от развитието на баскетбола в гр. Видин преминаваха мнго оспорвано. Причината затова е, че участващите отбори от училищата бяха сформирани от ученици, които водеха целогодишна подготовка в групите на ученическата спортна школа и представителните детски и юношески отбори на ДФС”Бдин” и ДФС”Химик”.Затова не случайно през седемдесетте и осемдесетте години на миналия век се отбелязват призови класирания в отделните етапи от републиканските ученически игри. на отборите от основните и средните видински училища. Така например през 1970 година средношколците на ТМЕТ (с преподавател по физическо възпитание Гаврил Лесковски) се класираха на I – во място на зоналното първенство по баскетбол в гр. Севлиево.
Много добре се през представиха юношите на ТИХ в ученическите игри през 1973 година . След като се класираха на I – во място на зоналното първенство на финалите те заеха VII – мо място.
Много добре се представиха и момчетата и момичетата на СОУ”Св.св.Кирил и Методий” през 1985 година в отделните етапи на републиканските ученически игри. Момичетата заеха II – ро място в зоналните състезания в гр. Видин, а момчетата след като се класираха на I – во място на това зонално първенство на финалите в гр. Левски (Плевенски огръг) заеха II – ро място в страната от 8 отбора. Сравнителния анализ на данните от това републиканско първенство по някои игрови показатели показва, че през 1985 година момчетата от 13-14 – годишна възраст от СОУ”Св.св.Кирил и Методий” – Видин, са едни от най-елитните баскетболисти в страната, след като стават сребърни медалисти на финалния кръг от Републиканските ученически игри. Най – голями заслуги за това много добро представяне има Митко Цонов – преподавател по баскетбол в Ученическата спортна школа, който в продължение на 5 – 6 години обучава тези момчета.
Състезателите по баскетбол от ЕСПУ ”Св.св.Кирил и Методий” –Видин завоювали сребърните медали на републиканските ученически игри за момчетата до 14 – годишна възраст са следните : Петър Василев; Николай Димитров; Станислав Стоянов; Светослав Стоянов; Пенко Петров; Александър Милчев; Юлиян Теофилов; Александър Димитров;Станислав Витков;Стоян Николов;Тихомир Христов и Николай Петров.
Състезателките по баскетбол от ЕСПУ ”Св.св.Кириил и Методий” – Видин класирали се на II – ро място на зоналните първенства през 1985 година за момичета до 14 – годишна възраст и през 1986 година за девойки са следните: Елизабет Иванова; Валя Александрова; Десислава Маринова; Надя Петрова; Рая Андреева; Адриана Благоева; Стоянка Василева; Цветелина Петкова; Десислава Илиева, Лида Калоянова; Камелия Асенова и
Два месеца по – късно юношите от ЕСПУ с преподаване на чужди езици „Л.Димитрова”от гр.Видин (родени 1968 – 1970 година) под ръководството на Николай Николов преподавател по физическо възпитание участваха във финалите от републиканското първенство за среднотколци от 1 до 4.VII. 1986 година в гр. Лясковец, класирайки се на шесто място от осем отбора.
Състав на отбора:: Любомир Андрее; Красимир Иванов, Тодор Младенов; Борисла Рангелов; Ростислав Рангелов, Никола Маджунов, Ивайло Ангелов, Александър Ангелов, Мирослав Башлийски, Димитър Димитров и Божидар Петров.
През следващата 1987 година момчетата до 14 – годишна възраст от същaта гимназия се класираха на първо място в зоналното първенство в гр. Видин, побеждавайки ОУ”Отец Паисий” Михайловградски окръг с 29 : 12 точки; НОУ”Кирил и Методий” – Враца с 46 : 16 точки; ЕСПУ ”Хр. Ботев гр. Славяново с 41 : 27 точки и ЕСПУ „М.Райкович” гр. Дряново с 43 : 18 точки. На финалите от Републиканските ученически игри проведени от 10 до 14. VI. 1987 година в гр. Сандански тези момчета заеха пето място от осем отбора.
Момчетата родени 1972 година представили достойно своето училище и гр. Видин в зоналните и републикански състезания са: Огнян Димитров, Красимир Петров; Петър Емилов, Димитър Тодоров, Мариос Любомиров; Петър Стоянов, Владислав Петров, Дамян Дамянов; Борислав Георгиев и Николай Ангелов.
В областта на спортното майсторство, участие и представяне в елитните републикански групи на страната, Видинския баскетбол постигна най-голями успехи при юношите след 1972 година, а при мъжете след 1975 година.
В началото на седемдесетте години на миналия век ДФС”Бенковски” се преименува на ДФС”Бдин”. Баскетболния отбор (мъже) на преименуваното вече дружество продължава участието си във втора „А”РБГ с най – активното сътрудничество и съдействие на СК”Химик” и СХК (Стопанския химически комбинат). Тук бяха назначени на работа една част от състезателите, което всъщност през 1971 година в гр.Видин се постави и начало на профвесионалния баскетбол. От 1968/1969 до 1972/1973 година в продължение на пет години този отбор се представя успешно в групата, като най-добро класиране постига през 1971/1972 година III – то място във втората „А”РБГ и на 13 – то място в елитния баскетбол на страната. Същата година СК”Химик” участва в гр. Ямбол на републиканското работническо първенство на химическата промишленост, където зае I – во място. Трябва да се посочи, че голями заслуги за доброто представяне на отбора във II – ра „А” РБГ има Димитър Джамбазов, който бе треньор на отбора от 1966 до 1971 година и Иван Цолов, който продължи с голямо желание и етусиазъм подготовката на отбора през следващите две години.
През 1973/1974 година с решение на БФБ бе изменена системата за провеждане на първенството. През този сезон републиканското първенство по баскетбол за мъже започна да се провежда в „А”РБГ и бяха съставени две „Б”РБГ (северна и южна). Град Видин бе включен в северната „Б”РБГ.
Този двадесет годишен период от развитието на баскетбола в гр. Видин е характерен с обстоятеството,че още в началото на 1970 година се прокарва тенденцията в близките няколко години да се създадат необходимите материално-технически, кадрови и методически предпоставки за селекцията и подготовката на мъжки баскетболен отбор, който да намери място в Елитната „А” РБГ.
За постигане на тази цел с голямо желание, усърдие и организационнен опит се заема Антон Душанов, който през 1970 година е назначен на работа в СК”Химик” и е издигнат за негов преседател. Трябва да се посочи, че СК”Химик” е изграден към стопанския химически комбинат още през 1968 година. Негов първи председател е Манол Вълчев. Спортния клуб развива многодтранна дейност в областта на физическата култура и спорта сред работническата младеж. Застъпени са спортовете: баскетбол, волейбол, лека атлетика и тенис на маса. По тези спортове са провеждани вътрешни първенства, а баскетболната игра се използва от работническата младеж, като средство за активен отдих. В края на 1968 година спортния клуб е посетен от турска спортна делегация за обмяна на опит. От кратката справка за СК”Химик” от основаването му - 1968 до 1970 година ставеа ясно, че дейността предимно е била насочена към масовизиране на физическата култура и спорта сред работническата младеж в комбината, а баскетболната игра се е практикувала предимно за активен отдих.
Постъпвайки на работа в спортния клуб Антон Душнов още в самото начало се заема с преустроиване на работата в спортния клуб в двете основни направления:( първо – по-нататашното масовизиране на физическата култура и спорта сред работниците и служителите и ( второ - да се постави началото за селекцията и комплектуването на представителни отбори на спортния клуб по баскетбол и волейбол за участие в „Б”, а в перспектива и в „А” републиканските баскетболни и волейболни групи. Неговите идей се приемат с разбиране и желание от административното и профсъюзно ръководство на комбоната По това време голяма подкрепа на спортния клуб оказват – Стилян Пешев – генерален директор на обединените химически заводи, Петър Цибрянски – зам.генерален директор на ОХЗ, Стоян Евтимов – Генерален директор от 1973 година на обединени химически заводи и Вълко Иванов – председател на комбинатския комитет на профсъюзите.
От края на седемдесетте до деведесетте години на миналия век СК”Химик” насочи дейността си, както за подобряване на работата с представителния отбор (мъже) участващ в „А” и „Б” РБГ, така и за развитието на спортовете: волейбол, лека атлетика, , колоездене, тенис на маса, шахмат, вдигане на тежести и спортна стрелба. . Тази разностранна дейност даде основание на ЦС на БСФС с решение № 7 от 30.10.1985 година да трансформира спортния клуб в дружество за физическа култура и спорт. Така в гр. Видин в средата на осемдесетте години на миналия век има вече две физкултурни дружества: – ДФС”Бдин” – II категория и ДФС”Химик” – III категория. През този период значително голяма подкрепа новосъздаденото дружество среща от новоназначения Генерален директор на химкомбината – Цеко Каменов, от зам.ген.директор – Божидар Петров, от Любен Киров - заместник директор по икономическите въпроси, Петко Стефанов – директор на ЗПВ, Никола Димов – зам. Директор на ЗПВ, Димитър Антов – главен счетоводител, Дамян Кирилов – н-к цех 100, Асен Нинов – н-к цех „химкорпус”, Димитър Сотиров – гл. Счетоводител , Димитър Димитров и много други.
Голяма подкрепа за запазване и подобряване на позициите на баскетболния отбор в „А” и Б” РБГ през този период оказват и редица държавни и стопански ръководители от гр. Видин. С голяма признателност и уважение привържениците на баскетболната игра се отнасят към Людмил Пенделашки - председател на ОНС, Тошо Йорданов - Предсесдател на Общинския народен .съвет, Борис Костов, Стефан Ангелов – Окръжен прокурор, Георги Кирилов – Зам. Председател в обшинския народен съвет, Емил Лозанов – Директор на мебелния завод , Митко Димитров – директор на Мелница „Септември” – Видин и много други.
Голям принос за развитието на баскетбола през седемдесетте и осемдесетте години на XX –ия век имат и ОС на БСФС и ДФС”Бдин” в лицето на техните председатели; Илия Любенов, Петър Стоянов, Иван Георгиев, Тодор Тодоров и Димитър Георгиев. През този период бюрата на тези организации приеха редица решения за подобряване на работата по развитието на баскетбола в гр. Видин и окръга. През 1971 – 1974 година се създаде масово движение за изграждане на открити баскетболни съоръжения в училищата и предприятията.Прерз 1972 година бе открит спортния комплекс в Божурица, където бе построена и открита баскетболна площадка. В началото на 1980 година баскетбола бе включен в център „Б” за високо спортно майсторство, а след 1985 година и в център „А”. Голями заслуги за това има Антон Душанов – председател на ДФС”Химик” и Зам. генералния директор на химическия комбинат Божидар Петров (член на бюрото на дружеството), които положиха усилия да се отговори на критериите на БФ Баскетбол” за създаването на този център За отбелязване е обстоятелството, че през периода 1970 – 1990 година, а и след това до 2001 всички генерални директори, техните заместници и ръководни кадри до началници на цеховете и профсъюзния комитет в химическия комбинат най – активно съдействат за решаване на проблемите за подобряване на работата в областта на физическата култура и спорта и създаването на необходимите предпоставки за селекцията и комплектуването на представителни отбори по баскетбол и волейбол за участието на в републиканските групи. Както вече посочихме тази подкрепа на спортния клуб „Химик” през този двадесетгодишен период бе оказана и от други предприятия на територията на града, а също така и от ОС на БСФС. В тази връзка не бихме искали да отминем и изключително голямата подкрепа на БФ по баскетбол на нейния председател Микулаш, на Александър Бошков, на Иван Евстатиев и др. Проведените международни прояви в гр. Видин, като Балканиадата за юноши през 1968г; Балканиадата за мъже през 1970 г; Квалификационния турнир по баскетбол за юноши за Европейско първенство и др. допринесоха много, както за популяризиране на баскетболната игра сред учащите се и младежта, така и за повишаване на интереса на видинското гражданство, на държавните и стопански ръководители в града към баскетбола.
По този начин още в началото на седемдесетте години на миналия век се създадоха сравнително добри условия за целогодишната подготовка на мъжете. Премина се на двуразови тренировъчни занимания, като през подготвителните периоди се осигуряваха тренировъчни лагери при планински и морски условия. По този начин след премахването на втората „А”РБГ през 1973 година в продължение на две последователни години (1973/1944 и 1974/1975 година баскетболния отбор на СК”Химик” участва и се представи много успешно в северната „Б” РБГ, като през 1975/1976 година за пръв път гр. Видин добива право да участва в първенството на „А” РБГ.
През 1975 – 1990 година се положи сравнително добро начало за подобряване на майсторството на видинските баскетболисти. През това време баскетболния отбор на СК”Химик” шест пъти е член на „А”РБГ и девет пъти играе в „Б” РБГ. Този петнадесетгодишен период от развитието на баскетъбола в гр. Видин остави незабравими моменти от победите като домакини над „Левски” и ЦСКА. Над много оспорваните срещи и победи за Видинчани над „Славия” и „Локомотив” София, като гости и домакини. Многократните победи в зала”Фестивална” над отбори от Дружествата за физическа култура и спорт със дългогодишна история и традиции в баскетбола, като; „Балкан” – Ботевград, „Черно море” – Варна, „Черноморец” – Бургас, „Спартак” – Плевен, „Академик” – София и др.
През седемдесетте и осемдесетте години на миналия век се проведоха и редица международни срещи на реципрочни начала с градовете; Ниш, Бор, Княжевац, Крагуевац, Светозарево от Югославия; с Турно Северин, Калафат и Крайова от Румъния и др. Проведени бяха и гостувания в бивша Чехословакия, Полша, Франция, Унгария и Либия. В тези срещи нашите отбори (мъже и юноши) се представяха достойно и оставаха добри впечатления на любителите на баскетболната игра в тези страни. Гостуваха ни за две срещи „Бешикташ”- Истамбул в които видинските баскетболисти победиха.
.
През седемдесете и осемдесете години на миналия век участието на отбора в републиканските „А” и „Б” групи, техните тренъори и състезатели по години е както следва:
1970-1973 година (отбора участва във II – ра „А” РБГ). Треньор: Димитър Джамбазов(1970-1971) и Иван Цолов.
Михайл Борисов; Пламен Пополанов ;Виктор Георгиев; Благой Йовчев;
ВладимирДимитров;;Борислав;Христакиев;Васил Яков; Юри Илиев; Славчо Гергов; Иван Младенов;Емил Михайлов; Иван Панайотов и Цветан Шовов.
1973-1975 година (два сезона) (отбора участва в „Б” РБГ). Треньор : Иван Цолов
Михайл Борисов; Пламен Пополанов ;Виктор Георгиев; Благой Йовчев;
ВладимирДимитров;;Борислав;Христакиев;Васил Яков; Юри Илиев; Славчо Гергов; Иван Младенов;Емил Михайлов; Иван Панайотов и Цветан Шовов.
1975-1976 година
(отбора участва за пръв път в „А”РБГ). Тренъори: Веселин Ницов и Иван Цолов
Михайл Борисов ; Борислав Христакиев;Виктор Георгиев; Юри Илиев;
Владимир Цветков;Милко Златанов;Васил Яков; Краси Генов; Иван Младенов; Емил Михайлов;Пламен Пополанов и Благой Йовчев.
1976-1977 година (отбора участва в „Б”РБГ). Треньори:: Емил Михайлов , Иван Цончев (от София),
Олег Панчев и Иван Цолов.
Михайл Борисов ; Борислав Христакиев;Виктор Георгиев; Юри Илиев;
Владимир Цветков;Милко Златанов;Васил Яков; Краси Генов; Иван Младенов; Емил Михайлов.Пламен Пополанов и Благой Йовчев.
1977-1978 година (отбора участва в “Б” РБГ) Треньор: Милко Златанов
Михайл Борисов ; Виктор Георгиев; Юри Илиев; Владимир Цветков;Милко Златанов;Васил Яков; Краси Генов; Иван Младенов; Емил Михайлов; Пламен Пополанов; и Благой Йовчев.
1978-1979 година (отбора възобновява участието в “А” РБГ) Треньор: Милко Златанов
Михайл Борисов ; Виктор Георгиев; Юри Илиев; Владимир Цветков;Милко Златанов;Васил Яков; Краси Генов; Иван Младенов; Емил Михайлов; Пламен Пополанов; Кирил Цветков; Любен Манджуков; и Благой Йовчев.
1979-1980 година (отбора участва в „А”РБГ). Тренъори: Веселин Ницов
Михайл Борисов ; Виктор Георгиев; Юри Илиев; Владимир Цветков;Милко Златанов;Васил Яков; Краси Генов; Иван Младенов; Емил Михайлов; Пламен Пополанов; Кирил Цветков; Валентин Корманов; Любен Манджуков; и Благой Йовчев.
1980-1981 година (отбора участва в „А”РБГ). Тренъор: Веселин Ницов
Юрий Илиев; Валентин Траянов; Христо Дойчинов; Николай Спасов; Вълко Тодоров; Атанас Голомеев; Валентин Корманов; Виктор Георгиев; Михайл Борисов; Пламен Пополанов; Владимир Ванков и Иван Симеонов.
1981-1982 година (отбора участва в „Б”РБГ). Тренъори: Веселин Ницов и Милко Златанов
Юрий Илиев; Валентин Траянов; Христо Дойчинов; Николай Спасов; Вълко Тодоров; Михайл Борисов; Пламен Пополанов; Владимир Ванков;; Иван Симеонов; Борислав Христакиев; Владо Боянов и Божидар Маринов.
1982-1983 година (отбора участва в „Б”РБГ). Тренъор: ЗМС и Засл.тренъор Людмил Катерински (София)
Юрий Илиев; Валентин Траянов; Николай Спасов; Вълко Тодоров; Михайл Борисов; Пламен Пополанов; Владимир Ванков; Иван Симеонов; Борислав Христакиев; Владо Боянов и Божидар Маринов; Любомир Манджуков и Валентин Корманов.
1983-1984 година (отбора участва в „А”РБГ). Тренъор: ЗМС и Засл.тренъор Людмил Катерински (София)
Юрий Илиев; Валентин Траянов; Николай Спасов; Вълко Тодоров; Михайл Борисов; Пламен Пополанов; Владимир Ванков;; Иван Симеонов; Борислав Христакиев;Любомир Манджуков и Любомир Младенов.
1984-1985 година (отбора участва в „Б”РБГ). Треньор: Иван Млденов (2-3 месеца и Нико Грозев-Сф)
Юрий Илиев; Валентин Траянов; Николай Спасов; Вълко Тодоров; Михайл Борисов; Пламен Пополанов; Владимир Ванков;Иван Симеонов; Борислав Христакиев;Любомир Манджуков и Любомир Младенов.
1985-1986 година (отбора участва в „Б”РБГ). Треньор: Милко Златанов
Юрий Илиев; Валентин Траянов; Николай Спасов; Вълко Тодоров; Михайл Борисов; Пламен Пополанов; Владимир Ванков; Иван Симеонов; Борислав Христакиев;Любомир Манджуков и Любомир Младенов.
1986-1987 година (отбора участва в „Б”РБГ). Треньор: Иван Млденов
Владимир Боянов; Божидар Маринов; Юрий Илиев;Любомир Манджуков; Николай Спасов; Ерик Радев; Валентин Траянов; Иван Симеонов и Владимир Ванков.
1987-1988 година (отбора участва в „Б”РБГ). Треньор: Иван Млденов
Владимир Боянов; Божидар Маринов; Юрий Илиев; Любомир Манджуков; Николай Спасов; Ерик Радев; Валентин Траянов; Иван Симеонов и Владимир Ванков.
1988-1989 година (отбора участва в „Б”РБГ) Треньори: Иван Младенов и Милко Златанов
Владимир Боянов; Божидар Маринов; Юрий Илиев; Любомир Манджуков; Николай Спасов; Ерик Радев; Валентин Траянов; Валентин Корманов;Иван Симеонов и Владимир Ванков.
1989-1990 година (отбора участва в „А” РБГ) Треньор на отбора: Милко Златанов
Бойко Пангаров; Ерик Радев; Явор Петков; Кирил Кънчев; Любомир Мандджуков; Генади Ценов; Асен Стефанов; Станимир Комбалов; Даниел Кирилов; Ивайло Борисов Евгени Костантинов; Пламен Георгиев; и Ивайло Василев.
Подобрената материална база създаде много добри организационно - методически предпоставки за подобряване на съдържанието и управлението на учебно-тренировъчния процес по баскетбол в гр. Видин с всички възрастови групи. Спортната зала даваше възможност за целогодишна подготовка на представителните, детски и юношески отбори към ДФС”Бдин.През седемдесетте години бе поставено началото на баскетболния турнир за купата на град Ровно, който допринесе много за пополяризиране на играта сред средношколската младеж.Първият носител на тази купа са баскетболистите на Техникума по индустриална химия. През този период от развитието на баскетбола в гр. Видин се постигнаха значителни успехи в участието и представянето на юношите от ДФС”Бдин” в републиканските първенства.
Така например през 1970 година юноши ст. възраст (треньор Иван Цолов) на републиканското първенство в гр. Русе се класираха на II място. Най-голям успех обаче в началото на седемдесетте години в историята на видинския баскетбол постигат юноши младша възраст (родените 1955-1957 г.) на ДФС”Бдин” през 1972 г. ставайки републикански шампиони на тази възрастова група. Същите състезатели през 1973 и 1974 г. (в продължение на две последователни години са вицешампиони на страната при юноши старша възраст. Треньор на отборите класирали се на тези призови места в страната е Веселин Ницов (1935 – 2005).
За да се стигне до второто място в страната през 1973 година най добрите отбори юноши старша възраст изиграха мачовете си в предварителните кръгове на първенството в Северна и южна “А”РБГ. В тези групи класирането доби следния вид :
Северна “А”РБГ” Южна “АРБГ”
1. ДФС ”Бдин” (Видин)………26 т. 1. ЦСКА…………………………..26 т.
2. ДФС ”Дунав”(Русе)………. 25 т. 2. ДФС”Марица (Пловдив)…….25 т.
3. ДФС ”Дунав” (Лом) ……… 22 т. 3. ДФС ”Тракия” (Пловдив)…… 23 т.
4. ДФС ”Балкан”(Бтгр)……….22 т. 4. ДФС ”Черноморец” (Бс)… 22 т.
5. ДФС“Розова долина”(Каз)...20 т. 5. ДФС “Локомотив” (Сф)… 20 т.
6. ДФС “Ч.море” (Вн)………...19 6. ДФС “ Левски-Спартак”(Сф)..18 т.
7. ДФС ” Волов” (Шн)………..18 т. 7. ДФС ”Славия” (Сф)………….18 т.
8. ДФС ” Доростол” (Сс)…….16 т. 8. ДФС ”Берое”(Ст.загора)…….15 т.
Съгласно регламента първите три отбора от двете групи участваха на финалният турнир в гр. Видин от 27 до 31. III.1973 г. (по информаия на в.”Народен спорт”,бр.35 от 24.III.1973 г., Ив.Евстатиев). В този турнир в драматична решаваща среща с ЦСКА юношите на “Бдин” – Видин загубиха и се класираха на II – ро място.
Състава на отбора, който в продължение на три години (1972-1974) прослави името на гр. Видин в републиканските първенства за юноши младша и старша възраст са родените между 1955 и 1957 година. Това са ; Юри Илиев; Борислав Христакиев; Вили Лилков; Красимир Генов; Николай Гаврилов; Омуртак Нунов; Людмил Герасимов; Венцислав Пасков; Любомир Иванов; Димитър Иванов.
През !986 г. в гр. Видин – юноши мл.възраст под треньорското ръководство на Иван Младенов се класираха на II –ро място в страната след отбора на “Балкан” Ботевград. На трето място се класираха юношите на гр. Ямбол..
През този двадесет годишен период от развитието на баскетбола в града израстнаха и се утвърдиха няколко поколения много добри видински баскетболисти (родените от 1946 до 1962 г), започнали и усъвършенствали подготовката си още през шестдесетте и седемдесетте години на миналия век в детските и юношески отбори на УСШ, СШ и ДФС”Бенковски”. Това са мс Иван Воденичарски, Иван Младенов, Михайл Борисов, Пламен Популанов, Васил Яков, Владимир Цветков, Страхил Велков, Борислав Петков, Владимир Лозанов, Коста Стоянов. Иван Лозанов, Вишко Йорданов, Иван Пекачев, Цветан Шовов, Костас Малтезос, Красимир Попов, Благой Йовчев, Милко Златанов, Кирчо Цветков, кмс Юри Илиев; Борислав Христакиев; Вили Лилков; Красимир Генов; Николай Гаврилов; Омуртак Нунов; Людмил Герасимов; Венцислав Пасков; Любомир Иванов; Димитър Иванов ; Валентин Корманов, мс Коста Илиев и други.
Тези баскетболисти от края на шестдесетте до деветдесетте години на миналия век прославиха най-много нашия град (от възникването на баскетбола в гр. Видин до наши дни) в редица републикански първенства за момчета, юноши и някой от тях намериха трайно присъствие в представителния отбор мъже при ДФС”Бдин’, а по-късно в СК”Химик” участващи в „А” и „Б” РБГ. От тази генерация видински баскетболисти след прекратяване на състезателната си дейност израстнаха много добри организационни работници и тренъори по баскетбол в гр. Видин и страната. Гордост за видинчани е Коста Илиев, който след прекратяване на състезателната си дейност през 1995 година е издигнат за генерален секретар и изпълнителен директор на Българсдката федерация по баскетбол, а по – късно през 2001 г. преминава на работа в Европеиската федерация по баскетбол като директор по спортната дейност.
По-нататък ще посочим кратки данни за някои от тези баскетболисти и техната реализация в живото след прекратяване на състезателната им дейност.
Коста Илиев
Роден е през 1962 г. в гр. Видин. Завършва висше образование като бакалавар по финансии и кредит и магистер по спортен менижмент. По-късно завършва магистерска специализация по менижмън на спортната дейност в Швейцария.
Коста Илиев е възпитаник на ученическата спортна школа. Първият му преподавател и треньор по баскетбол е Митко Цонов. През 1978 г. е включен в националния юношески отбор. В този отбор се представя достойно в редица международни прояви. По това време юношите на Балгария заемат II – ро място на балканиадата; VI – то място на Европейското нървенство; II – ро място на турнир „Дружба” (на бившите социалистически страни); и I –во място на международния турнир „Старт”. В тези международни прояви той е един от основните състезатели в националния отбор на България. През 1983 – 1993 годинна е в отбора на ЦСКА и в националния отбор на България. През 1985 г. е включен в студентския отбор на България за участие в Универсиадата в гр. Кобе (Япония). На тези студентски игри баскетболния отбор на България заема II – ро място. В ДФС”Химик” – Видин той е един от основните състезатели през 1980 - 1982 и 1993-1994 г.След прекратяване на състезателната си дейност през 1995 година е издигнат за генерален секретар и изпълнителен директор на Българсдката федерация по баскетбол, а по – късно през 2001 г. преминава на работа в Европеиската федерация по баскетбол като директор по спортната дейност.
Иван Младенов
Роден на 22. Януари.1947 година с. Ново село. Средното си образование завършва във II С П Г, след което завършва Техникума механотехника и електротехника в гр. Видин със специалност „Електротехника”. Възпитаник е на баскетболната школа в родното си село, а от 1960 година е в юношеския отбор на ДФС”Бенковски” – Видин с треньо Веселин Ницов. От 1968 година е включен в мъжкия отбор на ДФС „Бенковски”-Видин участник в „Б” РБГ. По късно преминава в баскетболния отбор на
ДФС”Химик” – Видин, където играе в „А” и „Б” РБГ до 1975 г. , след което се занимава с треньорска и организационна дейност в ДФС „Химик” – Видин.
От 1985 до 1990 година три години е бил треньор на мъжете (1984/1985 с Нико Гросев; 1987/1988 и 1988/1989- ст. треньор).През 1986 година под негово ръководство юношите на ДФС”Химик” се класиурат на второ място в страната в проведеното републиканско първенство в гр. Видин.През 1988 година е определен заедно със ЗМС Марин Романски за треньор на юношеския национален отбор. Под тяхно ръководство отбора участва в квалификациите за европейско първенство проведени в гр.Видин през 1988 година. В тези квалификации националният юношески иотбор на България се класира на второ место.
От 1990 до 1995 година Иван Младенов е Зам. Председател на БК „Химик”, а от 1995 до 2000 година изпълнява длъжността изпълнителен директор на БК”Видахим”.
Благой Йовчев
Роден на 1950 г. в гр. Видин. Завършва Механотехникума със специалност Металообработване. Възпитаник е на УСШ с преподавател Веселин Ницов. След прекратяване на състезателната си дейност през 1979-1980 година продължава да сътрудничи за по-нататашното развитие на баскетбола в гр. Видин. През 1986/1987 година е преподавател в спортното училище по спортна подготовка. През този период са му поверени талантливи баскетболисти от 11 до 14 - годишна възраст. От 1987 до 1991 г. е физкултурен организатор в СК”Химик”- Видин. От 1996 до 2006 г. е хонорован треньор по баскетбол в Английската и математическата гимназия във Видин Благой Йовчев е един от изявените състезатели по баскетбол в гр. Видин от шестдесетте до осемдесетте години на миналия век. Като ученик е в съставите на юноши младша и старша възраст на ДФС”Бенковски”. През 1968 г.участва в гр. Толбухин във фестивала на баскетболната младост, отбора в който е основен състезател се класира на VII – мо място от от 16 отбора. През 1969-1970 година е включен в състава на “Спартак” Плевен. От 1972 до 1979 година е в състава по баскетбол на СК”Химик”, участващ в “А” и “Б” РБГ. Притежава републиканска съдийска категория по баскетбол. Благой Йовчев има много добри резултати, като треньор по баскетбол . През 2004 г. момчетата на БК”Видин” до 12 – годишна възраст под негово ръководство се класираха на I – вo място в зоналния турнир , а на финалите в гр. Варна на X – то място от 12 отбора. През 2005 година момчетата от същата възрастова група са втори на зоналния турнир и седми на в страната от 12 отбора. Понастоящем е трньор на подрастващи баскетболисти в БК”Видабаскет”.
Милко Златанов
Роден е 1951 година в с. Плачковци, Габровско. Основното си образование завършва в с. Ново село, а средното в Техникума по механотехника и електротехника в гр. Видин. Следва във ВИФ”Георги Димитров” – треньорски профил по баскетбол. Възпитаник е на школата по баскетбол в с. Ново село, а по-късно продължава подготовката си при Веселин Ницов. Милко Златанов е един от най-изявените баскетболисти в гр. Видин от средата на шестдесетте до осемдесетте години на миналия век, а след прекратяване на състезателната си дейност през 1980 година се изявява и като един от най-успешните треньори по баскетбол на деца, юноши и мъже. От 1999 до 2001 година последователно заема длъжностите; спортно-технически директор и изпълнителен директор на БК”Видахим”. От 2001 година и понастоящем е преподавател по физическо възпитание при Професионална гимназия „Асен Слатаров” – Видин и на обществени начала треньор по баскетбол на деца, юнош и на представителния отбор мъже при БК”Видабаскет” участващ в А2 РБГ.
Милко Златанов е включван в националния юношески отбор по баскетбол . През 1970-1972 година е състезател на ДФС”Черно море” – Варна, а от 1972 – 1975 на ВИФ. От 1978 година до сега 14 пъти е бил треньор по баскетбол на видинските отбори (мъже) участващи в „А” и „Б” РБГ, от които самостоятелно води 5 сезона отбора в „А” РБГ.
Олег Панчев
Роден е през 1951 година в гр. Видин. Завършва ВИФ”Георги Димитров” със специалност баскетбол. Работи като преподавател по баскетбол в спортното училище в гр.Видин. През 1996 година е треньор по баскетбол в гр. Сантяго де Куба – Република Куба. През седемдесете и началото на осемдесете години за кратко време няколко пъти е треньор на баскетболния отбор на СК”Химик” в „А” и „Б” РБГ. През 1982-1983 година съвместно със ЗМС и Засл. треньор Людмил Катерински е тренъор на същия отбор.
През 1987 – 1990 година е председател на футболен клуб “Бдин”. От 2001 до 2005 година е председател на БК”Видин”, приемник на БК”Видахим”.
Понастоящем работи в община Видин като Ст специалист по спорт и младежки дейност.
Олег Панчев е възпитаник на ученическата спортна школа по баскетбол в родния си град. Тук той получава основните си познания по баскетбол под ръководството на Веселин Ницов. Участвал е многократно в редица зонални, републикански и международни първенства и състезания от името на ученическата спортна школа, училищата където е завършили основното и средното си образование и от ДФС”Бенковски” и „Химик”. Олег Панчев работи успешно и като треньор на юношите , които в края на седемдесетте години успешно се представят в републиканските първенства и в някои международни срещи. Водения от него отбор (юноши) на БК”Химик” в гр. Ломжа (Полша) побеждава и в двете проведени срещи.
Кирчо Цветков
Роден е през 1954 г. в с.Орешец, Видинско. Завършва Държавния техникум за физическа култура и спорт „Васил Левски” в гр. Пловдив със специалност баскетбол. Участва мнкгократно в лагер сборове в градовете Пловдив, Велико Търново и в планинския курорт Боровец по Буба баскетбол. Тези лагер сборове се ръководят от сръбският специалист по баскетбол Бато Джорджевич и едни от най-добрите български специалисти и състезатели от близкото минало майсторите на спорта Георги Панов, Иван Колев и Димитър Джамбазов.
От 1986 до 1990 г. е преподавател по баскетбол в спортното училище „Васил Левски” – Видин. През 1999-2000 г. е треньор на представителния отбор на БК”Видахим”, участващ в „А”РБГ. През този сезон отбора под негово ръководство заема VIII –мо място в крайното класиране. От 2001 до 2005 г. е треньор на баскетболния отбор (жени) на ДФС”Септември” София в II „А”РБГ. От 1984 до 2006 г. с прекъсване е треньор на детски и юношески отбори при ДФС”Химик”, БК”Видахим” и БК”Видабаскет”. Под негово ръководство през 1996 г. децата до 12 - годишна възраст на БК”Видахим” заемат II – то място на републиканското първенство във Видин, а през 1998 г. в гр. Свищов стават републикански шампиони.
Кирчо Цветков има над петнадесет годишна състезателна дейност. От 1969 до 1976 година последователно преминава през баскетболните отбори на техникума за физическа култура и спорт; в отбора на гр. Брестовица („Б” РБГ); в Комбината за цветни метали (II”А” РБГ); в ДФС”Академик” – Пловдив (I „А”РБГ); в ДФС”Пирин”Благоевград (II”А” РБГ); ДФС”Славия” София (I „А”РБГ); и в СК”Химик” – Видин от 1976 го 1983 г.
Значителен принос за утвръждаване на баскетболния отбор мъже на СК”Химик” – Видин в „А” и „Б” РБГ през седемдесетте и осемдесетте години на миналия век имат и състезателите от страната привлечени по различно време да играят от името на спортния клуб. В това отношение голяма признателност изпитват любителите на баскетбола към следните състезатели : змс. Атанас Голомеев, мс Христо Дойчинов, мс Иван Воденичарски – ЦСКА; мс Емил Михайлов - ЦСКА; Христо Дойчинов – “Левски-Спартак”; Вълко Тодоров – “Балкан”- Ботевград; Ерик Радев - “Балкан”- Ботевград; Бойко Пангаров – “Спартак” Плевен, Владимир Боянов – Академик Сф, Валентин Траянов - “Левски-Спартак”, Виктор Кирилов – МГИ Сф, Ивайло Борисов – Славия Сф; Станимир Камбалов и др.
През този период бяха привлечени да работят или за консултация в учебно-тренировъчния процес треньорите: Емил Михайлов (София); Иван Цончев (София); Нико Гроздев (София); Петър Симанов -София; Засл.треньор и ЗМС Людмил Катерински София); Засл. треньор и ЗМС Людмил Катерински. Треньор на баскетболния отбор при СК”Химик” - 1982 – 1984 г. Под негово ръководство отбора добива право през 1983-1984 г. да играе в „А” РБГ. През този двадесетгодишен период значително внимание и подкрепа на баскетбола в гр. Видин оказават ЗМС Ваня Войниова – Бърчовска и съюзния треньор Стоян Божанков.
Владимир Цветков
Роден е през 1946 г. в гр. Видин. Завършва средно професионално училище. Възпитаник е на ученическата спортна школа с преподавател Веселин Ницов. Владимир Цветков е в основния състав по баскетбол на ДФС”Бенковски”,ДФС”Бдин” и СК”Химик” повече от 15 години. Той се отличаваше със скромността си и трудолюбието в учебно-тренировъчния процес. На него треньорите винаги можеха да разчитат и той оправдаваше доверието им представайки се достойно, както в срещите от „А”: и „Б” РБГ, така и в тези с отборите от чужбина.
Михайл Борисов
Роден е през 1947 година в с. Ново село, Видинско. Възпитаник е на учебическата спортна школа с преподавател Веселин Ницов.. След завършване на средното си образование постъпва в Армейската спортна школа, като перспективен състезател по баскетбол . Същевременно тук той отбива и воената си служба. Включван е в състава на баскетболния отбор на ДФС „Черно море” – Варна. Михайл Борисов е един от най-изяввение видински баскетболисти. Повече от двадесет години е в представитъелния отбор на Дружествата за физическа култура и спорт в гр. Видин – „Бенковски”, „Бдин” и СК”Химик” учстващи в „А” и „Б” РБГ. Михаил Борисов се отличаваше с атлетическите си качества. Играеше красиво и рационално. Обичаше да импровизира в хода на атаките и контра атаките. Той бе един от реализаторите на отбора от близко и средно разстояние.
мс Иван Воденичарски
Роден е през 1947 г. в гр. Видин. Възпитаник е на ученическата спортна школа по баскетбол с преподавател Веселин Ницов. Той е един от най- изявените състезатели по баскетбол в гр. Видин през шестдесетте и седемдесетте години на миналия век . Още на шестнадесет годишна възраст привлича вниманието на баскетболните специалисти в страната. През 1963 г. преминава във ДФС”Балкан” – Ботевград, Тук той завършва средното си образование и участва в състава на мъжкия отбор в „А” и „Б” РБГ до 1968 г.
През 1969-1970 г. е в отбора на ЦСКА .През това време е включен в Национаслния отбор по баскетбол. През 1968 г. е в Европейския отбор по баскетбол за двустранна среща с Югославия. През първата половина на седемдесетте години на миналия век се състезава в родния си град от името на СК”Химик” в „А” и „Б” РБГ. С великолепнйата си игра , скромност и трудолюбие в учебно-тренировъчния процес той остава в баскетболните среди и обществеността на гр. Видин най-хубави впечатления и достоен пример за подръжание на подрастващите баскетболисти в града.
Омуртак Нунов
Роден е през 1957 г. в гр. . Мадан, Смолянско .Завършва техникума по индустриална химия. През 1972 г. е един от основните състезатели в отбора на ДФС”Бдин” завоювали шампионската титла за юноши младша възраст, а през 1973 г. и сребърните медали на републиканското първенство за юноши старташа възраст. Понастоящем се занимава с издателска дейност.
Красимир Генов
Роден е през 1956 г. в гр. Видин. След завършване на средното си образование е приет за редовен студент във ВИФ. През 1972 г. е един от основните състезатели в отбора на ДФС”Бдин” завоювали шампионската титла за юноши младша възраст, а през 1973 г. и сребърните медали на републиканското първенство за юноши старташа възраст. Включван е в състава на националния юношески отбор.
Краси Генов е един от основните състезатели на баскетболния отбор (мъже) на СК”Химик”, участващ в „А” и „Б” РБГ.през седемдесетте години на миналия век. Агресивен и резултатен състезател той допринесе значително за утвърждаване на отбора в репупликанските баскетболни групи. Владееше съвършено стрелбата от средно и далечно разстояние.
След приключване на състезателната си дейност преминава на работа последователно , като трньор на юноши младша възраст в ДФС”Левски” – София, в ДФС “Академик” – София на юноши старша възраст и помощник треньор на “Лукойл – Академик” – мъже гр. София.
Любомир Манджуков
Роден е през 1958 г. в с. Ново село, Видинско. Завършва ВИФ ”Г.Димитров” Любомир Манджуков е възпитаник на баскетболната школа в с. Ново село. През 1972 г. е капитан на баскетболния отбор (юнощи) на с. Ново село, които стават републикански селски първенец .
Любомир Манджуков е един от известните баскетболисти в гр. Видин от седемдесетте до деветдесетте годдини на миналия век. От 1973 до 1979 и от 1984 до 1993 година е в основния състав на СК”Химик” – Видин. През 1975 г. е включен в националния юношески отбор и участва в Европейското първенство в Атина (Гърция). Участвал е в международни турнири в Полша, Талин (Естонска република), Москва и др. През 1994 г. е включен в националния полицейски отбор за световните игри в САЩ – Атланта, където отбора се класира на IV – то място, а през 1995 г. е бронзов медалист от Полицейската олимпиада в гр. Мелбрън (Австралия).
Борислав Христакиев
Роден е през 1956 г. в гр. Лом. Завършва техникума по индустриална химия в гр. Видин, след което е пиет за редовен студент във ВИФ. Постъпва на работа в охранителна фирма “Алианса” в гр. София.
През 1972 г. е един от основните състезатели в отбора на ДФС”Бдин” завоювали шампионската титла за юноши младша възраст, а през 1973 г. и сребърните медали на републиканското първенство за юноши старташа възраст. Включван е в състава на националния юношески отбори по баскетбол.
Борислав Христакиев над двадесет години е в основния състав на баскетболния отбор (мъже) при СК”Химик”. Един от най – резултатните състезатели. С изключителните си двигателни качества и много добри спотрно-технически резултати по игровите показатели той бе един от най-полезните състезатели в отбора и добринесе значително за утвърждаването му в „А” и „Б” РБГ.
През осемдесете години той се отзоваваше с готовност в някои училища, като математическа гимназия и предаваше своя опит в подготовката на отборите момчета и юноши преди участието им в етапите от републиканските ученически игри.
Ерик Радев
Роден е през 1965 г. в гр. Самоков. Възпитаник е на баскетболната школа на ДФС”Балкан” – Ботевград. През 1983 г. отбива воената си служба в ЦСКА, където е в състава на юношеския отбор по баскетбол. През 1984 г. е командирован във Видин, където се включва в СК”Химик”. След отбиване на боената си служба преминава в баскетболния отбор на „Академик” – София, където е до 1989 г. От 1989 – 1999 г. отново е в баскетболния отбор на СК”Химик”. Състезателната си дейност приключва в гр. Шумен в баскетболния отбор на СК”Фикосота”. През 16-годишната си кариера Ерик Радев изиграва над 480 официани срещи в „А” и „Б”РБГ.
Николай Гаврилов
е роден 1956 г. в гр. Видин. Завършва ВИФ”Г.Димитров”. През 1972 г. е един от основните състезатели в отбора на ДФС”Бдин” завоювали шампионската титла за юноши младша възраст, а през 1973 г. и сребърните медали на републиканското първенство за юноши старташа възраст. Включван е в състава на националния юношески отбор След приключване на състезателната си дейност е треньор по баскетбол. Установява се на преподавателска работа по физическо възпитание и спорт в гр. Атина (Гърция
Доц. д-р Вили Лилков
Роден е през 1955 г. в гр. Видин. Завършва СУ”Климент Охридски” със специалност ядрена физика, а по късно и зспирантура с присъдена научна степен „Доктор по неутронна физика”. Понастоящем работи в Минно – геоложкия университет като ръководител на катедра по физика.Вили Лилков е един от изтъканите баскетболисти в гр. Видин от края на шестдесетте до началото на осемдесетте години на миналия век. Възпитаник е на ученическата спортна школа с преподавател Веселин Ницов. През 1972 г. е капитан и един от основните състезатели на отбора на ДФС”Бдин” завоювали шампионската титла за юноши младша възраст, а през 1973 г. стават сребърни медалисти на републиканското първенство за юноши старташа възраст. Вклячван е в съставите на националните юношески отбори по баскетбол. През 1973-1974 г. е в Армейската спортна школа „Сливен”, където отбива воената си служба. От 1975 до 1979 г. е в основния състав на отбора по баскетбол към СУ, а от 1979 до 1983 г. в СК”Химик” – Видин, участващ в „А” и „Б” РБГ. Председател е на детския спортен клуб”Триадица и е основател и президент на първия аматьорски клуб по баскетбол. Втори мандат е член на УС нс БФБ. Съветник е в Столичния градски съвет от квотата на Демократи за силна България (ДСБ) и се утвърждава като един от успешните политици.
КМС Юри Илиев
Роден е през 1956 г. в гр. Видин. Завършва техникума по индустриална химия.
Юри Илиев е един от най-изтъкнатите баскетболисти в гр. Видин през седемдесетте и осемдесетте години на миналия век. Възпитаник е на ученическата спортна школа с преподавател Веселин Ницов. През 1972 г. е един от основните състезатели в отбора на ДФС”Бдин” завоювали шампионската титла за юноши младша възраст, а през 1973 г. и сребърните медали на републиканското първенство за юноши старташа възраст. Включван е в състава на националния юношески отбори по баскетбол. Юри Илиев над двадевсет години е в основния състав на баскетболния отбор(мъже) на СК”Химик”, участващ в „А” и „Б” РБГ. Дългогодишен капитан на отбора. Възпитан и интелигентен, смел и резултатен , той бе един от водещите състезатели, които решаваха победите на отбора в оспорваните срещи на първенството в „А” или „Б” РБГ. След приключване на състезателната си дейност той продължава да работи като треньор. Тази длъжност той изпълнява в ДФС”Черно Море” гр. Варна, като треньор на юноши старша възраст, а по късно и треньор на баскетболния отбор мъже при ДФС”Славя”-София.
Валентин Корманов
Роден е през 1960 г. в гр. Кула, Видинско. Завършва ВИФ”Г.Димитров. Вазпитаник е на УСШ с преподавател Митко Цонов. С известни. прекъсвания през пероода 1979-1989 г е състезател на СК”Химик”. През 1984 -1987 г. е в представителния отбор по баскетбол на ВИФ. През 1990 -1991 г. треньор по баскетбол на деца при СК”Химик”
Васил Яков
Роден е през 1947 г. в гр. Видин. Завършва средно професионално училище. Възпитаник е на ученическата спортна школа с преподавател Веселин Ницов.
Васил Яков е един от основните състезатели по баскетбол в ДФС”Бенковски”’ ДФС”Бдин” и СК”Химик” – Видин от шестдесетте до средата на осемдесетте години на миналия век. Дългогодишен капитан на отбора.След прекратяване на състезателната си дейност продълзава на обществени начала да помага за развитието на баскетбола в града. От 2001 до 2005 г. работи в БК”Видин”.
Пламен Пополанов (1947 – 2004)
Роден е в с. Ново село. Загива при пътно-транспортна слуполука. Възпитаник е на ученическата спортна школа с преподавател Веселин Ницов. Включван е в юношеския национален отбор. Пламен Пополанов е един от най изявените баскетболисти в гр. Видин от седемдесете до средата на осемдесетте години на миналия век. В представителните отбори на ДФС”Бенковски”,”Бдин” и СК”Химик”,участващи в „А” и „Б” РБГ е повече от двадесет години. Той бе един от най-добрите реализатори от средно и далечно разстояние. Със скромността си и великолепната игра остава незабравими спомени у любителите на баскетболната игра в гр. Видин.
Михаил Борисов
Роден е през 1947 г. в с. Ново село, Видинско, Възпитаник е на ученическата спортна школа с преподавател Веселин Ницов. След завършване на средното си образование постъпва в Армейската спортна школа, където отбива воената си служба. Играе известно време в отбора на ДФС”Черно море” – Варна.
Михайл Борисов повече от двадесет години е в основния състав на отбора по баскетбол при ДФС”Бенковски” „Бдин” и СК”Химик”, участващи в „А” и „Б” РБГ. Той бе един от най-добрите баскетболисти в гр. Видин през шестдесетте, седемдесетте и осемдесетте години на миналия век Играеше красиво и рационално. Обичаше да импровизира в хода на играта, което доставяше удовлствие на зрителите..
Както вече посочих голям принос за развитието на баскетбола във Видин през седемдесетте и осемдесетте години на миналия век имат и редица административни и стопански ръководители, Нчкой от тези ръководители са следните:
Инж. Людмил Пенделашки
Роден е в с. Макреш, Видинско през 1939 г. Завършва факултетът по Металургия при Химико-технологическия институт. Председател е на ОНС – Видин през първата половина на седемдесетте години на миналия век. Съдейства най-активно за влизане на баскетболния отбор (мъже) през 1975-1976 г. в „А”РБГ и го подкрепя морално и материално. През неговия мандат в училищата на гр. Видин се построиха десетки баскетболни игрища.
Инж. Стоян Ефтимов (1940 – 1988)
Роден е в в гр. Берковица. Завършва ХТИ. В химкомбината работи от 1971 г. През периода 1973 – 1978 г. е Генерален директор на Обединени химически заводи (ОХЗ) – Видин. От 1978 г. до края на живота си през 1988 г. е Ген. директор на ОХЗ – Девня. Стоян Ефтимов взема най-дейно участие в подпомагане и укрепване на цялостната масова и спортна дейност на СК”Химик”. Той е първият председател на секцията по баскетбол , който работи за осъществяване на идеята за селекцията и комплектуването на професионален отбор по баскетбол за участие в „А” РБГ. Създава благоприятни условия за двуразови тренировки на баскетболистие.
Инж. Стилян Пешев (1927 – 2001)
Роден е в гр. София. Завършва (химия) висше образование в бивша Чехословакия. През 1964 – 1973 г. последователно работи, като директор на инвеститорската дирекция за изграждане на химическия комбинат във Видин, генерален директор на химическия комбинат и генерален директор на завода за автомобилни гуми. След 1973 г. преминава на работа в Министерството на химическата промишленост . Стилян Пешев оказва голяма морална и материална подкрепа. Съдейства активно от самото начало за назначаването на работа ( при облекчени условия ) на най-добрите състезатели по баскетбол от гр. Видин
Манол Вълчев (1935 – 1984)
Роден е в с. Арчар, Видински окръг. Завършва ТМТ със специалност електрообзавеждане на промишлени предприятия. Той е един от най – изявените футболисти в гр. Видин през петдесетте години на миналия век В ОХЗ работи от 1965 до 1980 година - в инвеститорска дирекция, в отопление и вентилация ( като енергетик на цеха) и началник на цех 100. Манол Вълчев от 1968 до 1970 г. е председател на СК”Химик” на оществени начала.
Инж. Богдан Мусев
Роден е през 1937 г. в гр. Видин. Завършва МЕИ. От 1966 до 1972 г. е директор на ТЕЦ, а от 1972 до 1974 г. зам. Директор на СХК.Той е ЗМС и един от най-изявените кануисти в нашата страна през петдесетте и шестдесетте години на миналия век.Участва в редица международни регати. На олимпийските игри в Рим през 1960 г. и Токио през 1964 г. заема VI – то място на едноместно кану. Богдан Мусев в началото на седемдесетте години се включва дейнно в подобряване на условията за спортуване на учащите се и младежта в южната промишлена зона на гр.Видин С негова подкрепа и най – активно съдействие бе изградена откритата спортна база в СОУ”Св.св.Кирил и Методий”, където преобладават баскетболните съоръжения.
Инж. Иван Божинов
Роден е през 1940 г. в с. Вещица Видински огръг. Завършва машинно инжинерство и от 1968 до 1994 година работи като главен механик и директор на РМЗ при СХК – Видин. Той е един от извесните състезатели по волейбол от шесдесетте и седемдесетте години на миналия век в градовете. Русе и Видин. През 1964 г. ДФС”Дунав” – Русе се класира на VI – то място в Елитната „А” РВГ, което е най-гплемият му успех в състезателната кариера. Същата година е включен в проекто – състава за универсиадата в Будапеща. Иван Божинов се включва дейно в изграждане, а по-късно през периода 1975 – 1994 г. и в подържане на баскетболните съоржения в СОУ”Св.св.Кирил и Методий”.
Инж. Цеко Каменов
Роден е през 1933 г в с. Търняне, Видинско. Завършва Висшия институт по механизация и електрификация на селското стобанство в гр. Русе, специалност „ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и селскостопански машини”, а по-късно и аспирантура с присъдена научна степен”Кандидат на техническите науки” Автор е на редиза разработки в областта на помпострпенето.. В стопанския химически комбинат работи през периода 1978 – 1987 г., отначало е назначен за директор, а по-късно и за Генерален директор. Цеко Каменов продължава дейността на свойте предшественици (генерални директори на СХК) и най-активно съдейства (морално и материалнно) за утвърждаване на баскетболниия отбор в „А” и „Б” РБГ. Подкрепя идеята в началото на осемдесетте години на миналия век спортния клуб към химическия комбинат да се трансформира в дружество за физическа култура и най активно съдейства за това пред ОС и ЦС на БСФС . ДФС”Химик” бе твърдено през 1985 г. По негово време със средства на СХК се електрифицира колодрума. Извършва се основен ремонт на трибуните (с разширен капацитет на седящите места) и на кортовата баскетболна площадка с нови конструкции .
Инж. Божидар Петров
Роден е през 1943 г. в гр. Видин. Завършва СУ”Кл.Охридски”, факултетът по химия. В Стопанския химически комбинат работи от 1978 до 1988 година като Зам.генерален директор по производството. От 1980 до 1992 г. е председател на комисията по промишлено стопанската дейност при община Видин. От 1992 до 1999 година отново се завръща на работа в химкомбината, където е началник на Ширпотреба до 1999 г. Божидар Петров е един от най-дейните председатели на секцията по баскетбол към ДФС”Химик”. Той има голям принос в селекцията , комплектуването на баскетболния отбор и подобряване на тренировъчния процес от края на седемдесетте до деведесетте години на миналия век предимно със състезатели и изтъкнати тренъори от страната.Съдейства за трансформирането на спортния клуб във физкултурно дружество и подпомага неговото организационно и финансово укрепване. Включва се акитивно в електрифицирането на колодрума и изграждането там на баскетболните съоръжения. Под негово ръководство се извърши (безвъзмесно) подмяна на баскетболните конструкции в спортната зала”Фестивална” след като бяха въведени новите размери за удължаване на баскетболните игрища от 26 на 28 м. Има голям принос в изграждане и подържане на баскетболните съоръжения в училищата в района на СХК.
Инж. Михаил Попов е роден 1939 г.в. гр. Видин. Завършва ВИМЕС ве гр. Русе. От 1966. до 1987 г. работи в СХК, където последователно заема длъжностите: гл.инжинер на РМЗ, гл.инжинер и директор на ТЕЦ и зам. Директор по техническите въпроси. От 1987 до 1992 година е зам. Директор по техническите въпроси на стопанското обединение „Каучокови изделия”. М.Попов от седемдесетте до деведесетте години наред с преките си служебни задължения развива и голяма обществена дейност в областта на физическата култура и спорта в родния си град Видин. Той е дългогодишен председател на секциявта по Кану-Каяк. Михаил Попов има голями заслугите за изграждане на мащабния брой на баскетболните съоръжения в СОУ”Св.св.Кирил и Методий” и реконстукцията на колодрума.
Илия Любенов
Роден е през 1937 г в с. Тотлебен, Плевенско.. Завършва агрономство. Илия Любенов е Заслужил деятел на физкултурата. Той е председател на ОС на БСФС през периода 1970 – 1976 г. През този период той подкрепя идеята да се създадат необходимите материаллни и кадрови предппоставки към СК”Химик” за създаването на баскетболен отбор (мъже),за участие в „Б”” РБГ, а в перспективи и в „А” РБГ Участва активно през периода 1971 – 1974 г. в гр. Видин и окръга да се построят на открито десетки баскетболни игрища в училищата, предприятията и селищите системи за масово практикуване на играта. За тази цел подсигурява и необходимите средства от ЦС на БСФС и Комитета за младежта и спорта за реализиране на строителството.
Иван Георгиев
Роден е в с. Остркапци, Видинско през 1935 г. Иван Георгиев е председател на ОС на БСФС от 1978 до 1987 г. През този период с негово съдействие СК”Хомок” се трансформира в Дружество за физическа култура и спорт. Създаде се през 1980 г. Център „Б”, а по късно след 1985 г. и Център „А” по баскетбол за високо спортно майсторство. От 1983 до 1990 г. под ръководството на ОС на БСФС се прилагаше програмата на МНП и ЦС на БСФС за оптимизиране на двигателната дейност на децата от предучиолищна възраст в гр. Видин и окръга. В тази програма широко място бе отделено на спортно-подготвителни игри и упражнения по детски баскетбол. За целта с негово съдействие бяха изработени 40 броя баскетболни конструкции с умалени размери и оборудвани голяма част от детските градини в гр. Видин
Стефан Ангелов
Роден е в гр. Видин през 1941 г. Завършва юридическия факултет при СУ”Кл.Охридски” Стефан Ангелов е председател на секцията по баскетбол при ДФС ”Химик” от 1985 до 1990 г. През деведесетте години е член на бюрото на БК”Химик” и БК”Видахим” и председател на контролно - ревизионната комисия. Стефан Ангелов допринася много за финансовото стабилизирайе на секцията и по-късно на създадения баскетболен клуб. Взима дейно участие в привличането на изтъкнати състезатели и треньори от страната с оглед подобряване на спортно-техническото ниво на отбора на изискванията на „А” РБГ.
Борис Костов (1938 – 2006)
Роден е в гр. Димово Завършва българска филология в СУ”Климент Охридски”, а по – късно и аспирантура с присъдена научна степен „Доктор по философия”. Борис Костов е председател на секцията по баскетбол при СК”Химик” от 1983 до 1985 г. Работи всеодайно за запазване позициите на баскетболния отбор в „А”РБГ. Съдейства за подобряване финансовото състояние на секцията и за привличането на ведущи треньори от страната за обмяна на опит в учебно-тренировъчния процес на предсгтавитлния баскетболен отбор (мъже).
Вълко Иванов
Роден е през 1940 г. в с. Подгове – Видински окръг. Завършва АОНСУ. От 1970 до 1980 г. е председател на профкомитета на обединвните химически заводи в гр.Видин. Вълко Иванов най-активно сътрудничи за развитието на масовата физкултурна и спортна дейност в химическия комбинат през осемдесетте години на миналия век. Участва в изграждането и развитието на професионалния баскетбол в комбината. Съдейства за подсигуряване на средства от Министерството на химическата промишленост и от други предпиятия в града за подобряване на финасовото състояние на баскетболната секция към СК”Химик”.
Инж. Петър Цибрянски
Роден е през 1936 г. в гр. Лом. Завършва ХТИ. От 1964 до 1971 г. работи в химическия комбинат – Видин, отначало като Зам. директор, а по късно става и Генерален директор на Завода за полиемидни влакна (ЗПВ). През 1971 преминава на работа в Министерството на химия и металургия,като Зам министър. Петър Цибрянски съдейства за организационното укрепване на СК”Химик” и подкрепя идеята за създаване на професионален баскетболен отбор за участие в „Б” , а по-късно и в „А” РБГ.
Емил Лозанов
Роден е в с. Жеглица, Видинско през 1947 г. Завършва Лесотехническия институт, a по- късно и Висшия институт за народно стопанство в гр.. Варна. Емил Лозанов е директор на Мебелния завод през осемдесетте години Член е на секцията по баскетбол при СК”Химик”. През осемдесетте и деведесетте години допринася за финансовото укрепване на секцжията и назначава на работа в предприятието, което ръководи състезатели от представителния баскетболен отбор .Много често е водач на отбора в решителните му срещи в „А” и „Б” РБГ, като го пдкрепя мореално и материално.
Инж. Георги Кирилов
Роден е в гр. Видин през 1940 г. Завършва инжинерно строителния институт, а по-късно и аспирантура с присъдена научна степен „Кантидат на техническите науки” Георги Кирилов работи като директор на Водно стопанство, а в края на осемдесетте години на миналия век е зам.председател на община Видин. Той е предсегател на секцията по баскетбол при СК”Химик” през периода 1977 - 1980г. По това време баскетболния отбор една година е в състава на „Б”РБГ, а следващите две години - 1978/1979 и 1979/1980 година е член на „А”РБГ.
Ретроспективния обзор за развитието и пополояризирането на баскетбола в гр. Видин през седемдесетте и осемдесетте години на XX – ия век ни дава основание да направим следните
обобщения:
• ( първо – Баскетболната игра през този двадесет годишен период отбелязва значителни резултати в своето развитие и популяризиране сред подрастващите в града;
• Второ – Със съдействието на ОС на БСФС, ДФС”Бдин”, СК „Химик”, градския отдел „Просвета” Стопанския химически комбинат и дуги предприятия и обществени организации чувствително е подобрена материалната база за масово практикуване на баскетболната игра от учащите се и младежта на територията на града;
• Трето–Значително бе разширена дейността на ученическата спортна школа, спортното училище, ДФС”Бдин” и СК”Химик” в обхвата на учащите се в организирани и систени спортни занимания в групите за ранно обучение и ранна спортна спезиализация по баскетбол;
• Четвърто – През този период представителните детски, юношески и ученически отбори на ДФС”Бдин”, СК’Химик” и основните и средни училища от града подобриха позициите си в отделните етапи на републиканските първенства, заемайки от първо до шесто място в страната;
• Пето - В началото на седемдесетте години по инциатива на СК”Химик”-на неговия председател Антон Душанов и с най - активното включване на баскетболните специалисти: Веселин Ницов, Иван Цолов, по—късно на Иван Младенов, Милко Златанов, Олег Панчев и съдействиео на ОС на БСФС, държавните и стопански ръководители в града бяха създадени необходимите материално – технически и методически предпоставки за селекция, комплектуванв и подобряване на съдържанието и управлението на учебно-тренировъчния процес на баскетболеня отбор мъже за участие в „А” и „Б” РБГ. В това отношение най-осезателна бе подкрепата на административното ръководство на стопанския химически комбинат и преди всичко на генералните директори: Стилян Пешев, Петър Цибрянски, Стоян Ефтимов, Цеко Каменов, на Божидар Петров – зам. Генерален директор и други раководни дейци от химическия комбинат, които се отзоваха за решаване на проблемите свързани със професионалния баскетбол в СК „Химик” ;
гр. Видин Иван Маринов – д-р по физическа култура

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин