Боят на връх Връшка чука на 5 октомври 1915г.

История - Войни

3 пехотен Бдински полк
Вечеръта на 5. октомврий 1915 г., 5-а и 6-а роти отъ 3-и пех, Бдински полкъ, подъ командата на поручикъ Милчевъ и капитанъ Тотевъ, заедно съ 2 картечници, подъ командата на ст. под.офицера Никола Нинковъ, заеха за отбрана в. „Връшка чука", като смѣниха частитѣ отъ 51-и пех. полкъ, които се смъкнаха въ източното подножие на този каменистъ гигантъ — при щаба на полка си.
Валѣше сгуденъ проливенъ дъждъ и бѣ паднала гѫста мъгла. Къмъ 11 часа предъ полунощь — противникътъ, подъ закрилата на своята артилерия, се хвърли въ бесна атака срещу слабата отбрана, която запази невъзмутимо спокойствие, но когато той се надвеси надъ ротитѣ и почна да ги обсипва съ бомбитѣ си, противникътъ бѣ посрещнатъ внезапно отъ вихрения и непрекѫснатъ огънъ на ротитѣ и картечницитѣ, което го застави да легне на земята и .повече да не мръдне.
Тукъ, обсипанъ отъ куршуми и подгоненъ отъ победния викъ на Бдинци, противникътъ, като морски отливъ, изчезна въ мъглата.
До сутринъта дъждътъ не преставаше, нито мъглата се вдигна. Ротитѣ, потѫнали въ вода и треперещи отъ силния мразовитъ вѣтъръ, прекараха задъ каменнитѣ си закрития, при бойно охранение.

Къмъ 5-1/2 часа вечерьта, следъ като войницитѣ току-що бѣха вечеряли, страшенъ и дивъ ревъ, излизащъ отъ две черни маси, движещи се стремително една следъ друга, на близко разстояние отъ позицията, залѣ последната, но буйниятъ вихровъ огънь отъ дветѣ роти и картечницитѣ разкѫса черната вълна, която съ страшенъ писъкъ спрѣ и легна върху земята. Тукъ, обсипана отъ страшната лава на Бдинци и тѣхния боенъ ревъ „на ножъ и ура", тази страшна маса се измете и понесе по обратенъ пѫть, Блѣскаво отбита първата атака, но и ротитѣ дадоха жертви. Водата въ окопитѣ се размеси съ кръвъта на Бдинци!

Противникътъ, озлобенъ отъ несполуката и голѣмитѣ жертви, не следъ много време излѣзе отново отъ сухитѣ си блиндирани окопи и силно подкрепенъ отъ артилерията си, която обсипваше нашитѣ окопи съ гранатитѣ си и поддържаше преграденъ огънь отъ задъ, съ застрашителенъ ревъ се нахвърли въ две черни маси, носещи се изъ мъглата. Но, посрѣщнати спокойно отъ огъня на отбраната, спрѣха и залегнаха на десетина крачки само, и почнаха да я обсипва съ бомбитѣ си. Отбраната не разполагаше съ бомби, защото нѣмаше такива, а артилерията мълчеше, защото нѣмаше снаряди. Огневиятъ бой се затегна на това близко разстояние, но противникътъ нѣмаше смѣлостта да се хвърли на ножъ.

„Бдинци не издържаха: цѣлата линия гръмна отъ викъ "ура" и на ножъ" и залѣ нападателитѣ, които изчезнаха въ мигъ и се стопиха въ тъмнината. Но тази не бѣ последната атака: съ напредването на нощъта, на всѣки половинъ часъ, тя се повтаряше все по-бѣсна и по-заплашителна.

Положението стана критическо, защото, следъ шестата атака, къмъ 2 часа следъ полунощъ, отбраната бѣ полумъртва, сразена отъ природната стихия. Пушките и картечницитт се отказаха отъ безупрѣчното си действие и трѣбваше да изстинатъ, за да работятъ. Войницитѣ сѫ полузамръзнали съ подути рѫце, неспособни вече да манипулиратъ съ орѫжието ала духътъ имъ още се държеше.

Деветъ, бесни атаки съ тройно повече сили бѣxa отбити оть храбритѣ Бдинци, за да покажатъ на противника силата на своя високъ духъ. Той се прибра вече въ окопитѣ си, а заловенитѣ въ последната атака пленици засвидетелствуваха, че отъ 6-тѣ роти, които сѫ атакували, останали живи едва 1/4 отъ състава имъ. Този подвигъ който постави началото на новата слава на Бдинци, бѣ достойно оцененъ и за това всички Бдинци бѣха възторжено акламирани и наградени съ ордени за храбростъ за бойни отличия и съ званието „ефрейторъ", а подофицеритѣ - въ по-горенъ чинъ. Много от първитѣ офицери и войници бѣха наградени и съ кръстъ за храбростъ.

О.З. Полковник П.Кръстев

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it
Joomla SEO powered by JoomSEF