Изпрати стари снимки от Видин и областта

гл.ас. Христо Костов

История - Граждани

ГЛ. АС. ХРИСТО КОСТОВ (1932, гр. Белоградчик - 1982, гр. София)
снимка от 20 юни 1965 г. - откриването на белоградчишката обсерватория
Погледнете тази снимка от 20 юни 1965 г. - откриването на белоградчишката обсерватория. За нас, хората на Белоградчик, това е забележителна снимка - трима наши съграждани - прочути физици са на тази снимка - най-ляво на първия ред е ст.н.с. I ст. доктор на физическите науки Богомил Ковачев, седнал на първия ред (с очилата) е доц. д-р, доктор на философските науки Атанас Стригачев, вдясно от него с костюма е гл.ас. Христо Костов. Навярно снимката е направена от друг наш съгражданин - известен учен-астроном, ст.н.с. II ст. д-р Александър Томов, а снимката бе дар за нашата група от неговия син, също известен астроном - доц. д-р Николай Томов.
За жалост нашият класен ръководител Христо Костов отдавна не е между нас. Той се съвзе в някаква степен след първия инфаркт, но втори по-тежък сърдечен удар прекъсна дните му като смъртта го завари в малкия му апартамент в Люлин.
Христо Костов бе между най-добрите учители по физика в България - достоен син на своите известни родители - учителка и юрист от Белоградчик. Неговата основна тема в Университета бе учебният физичен експеримент - редица физични явления могат да се визуализират с осцилограф. След неговата безвременна кончина написах една бележка в негова памет, която една наскоро бе публикувана
Ето я:
venets.org

ХРИСТО КОСТОВ ВЪЛЧЕВ (05. 03. 1932 — 02. 11. 1982)
ХРИСТО КОСТОВ ВЪЛЧЕВРоден е в красивия планински град Белоградчик. Детството и юношеството -му преминават в родния му град сред дружното му семейство. Майка му е учителка, а баща му — юрист, със склонност към рисуване. Има по-*малък брат и по-голяма сестра, които нежно обича. Ученолюбието му се проявява рано и неизменно е първенец в училище. Учителите му се гордеят с него. Още като ученик той решава да стане учител по физика. Завършва гимназия (1950) и след успешно взетл конкурсен изпит се записва да следва физика в Природо-математическия факунтет на Софийския университет. В усилен труд преминават за него четирите годи и на следването му. Христо Костов работи с ентусиазъм, овладян от мечтата Си да стане образцов учител. Стреми се да научи колкото е възможно повече.
След завършване на висшето си образование е назначен учител по физика в родния си град. Скромен и стеснителен по природа, отначало той се притеснява от обстоятелството, че е колега на своите бивши учители. Заема се с жар за работа и от сутрин до вечер е в кабинета по физика. Когато не му отпускат пари, купува дори със собствени средства различни материали и се стреми да си подготви всички необходими за уроците демонстрационни уреди и лабораторни комплекти. Увлича и учениците си да му помагат, тъй като си спечелва пред тях твърде бързо авторитет и уважение. Подтикнат от инспектора по физика Христо Костов участвува в педагогическите четения по физика, проведени в София, с демонстриране на собственоръчно изработени демонстрационни постановки. Не закъсняват и първите му публикации в списание „Математика и физика". Особено внимание отделя Христо Костов на уроците по астронохмия. Притежавайки солидна теоретична подготовка, той продължава да чете и да въвлича учениците в астрономически наблюдения с училищната астрономическа тръба. Успява да заинтересува с астрономията и някои ръководни дейци в града и окръга ir получава съдействие за построяване край Белоградчик на астрономическа обсерватория. През лятото на 1961 г. заедно с ученическа бригада той полага основите и работи на строежа на обсерваторията — първата народна обсерватория в страната ни.
Наред с огромната си учебно-възпитателна работа Христо Костов участвува -активно във формите на партийната просвета. Член е на БКП от 1956 г., като редовно ръководи семинар на учители по политикономия. Участвува с лекции и демонстрации по физика и пред курсове за учителите по фшика. Избиран е за -член на Градския народен съвет. За всеотдайната си и резултатна работа получава няколко похвали и грамоти, а в 1959 г. и медал „ За трудово отличие".
През 1961 г. Христо Костов участвува в конкурса за асистент по методика ш обучението по физика във Физическия факултет на Софийския университет.
Трудно му е да се раздели с учениците си, да остави незавършена обсерваторията но надделява доводът, че като асистент ще има по-големи възможности и ще може по-успешно да работи в областта на методиката и техниката на учебния експеримент по физика. Резултатът от конкурса е отличен и през декември 1961 г. е избран за асистент. През 1966 г. е повишен в старши, а през 1971 г. — в глазен асистент, на която длъжност продължава да работи до края на живота си.
Още от първия ден като асистент Христо Костоз се включва в работата по обзавеждане на студентската лаборатория по физични демонстрации. Той работи неуморно върху подготовката си за отлично водене на студентските упражнения, в резултат на което по-късно стана възможно всеки студент да се занимава в лабораторията самостоятелно. Така благодарение и на неговия труд се повиши ефективността на подготовката на студентите за пряката им бъдеща работа като учители. Любовта към учителската професия Христо Костов предава и на тях чрез личния си пример и подчертаното уважение към учителския труд. Отличните му качества на човек и педагог му спечелват за кратко време голям авторитет сред колеги и студенти. Не остава неизвестна и голямата му подготозка и талант на експериментатор, проявена на практикуми и краткотрайни курсове на учителите по физика. Редица учители при затруднение в някои опити се консултират с него. Любезно и без изтъкване на личната си заетост той обяснява обстойно и демонстрира трудните опити, като вдъхва увереност на учителя, че ще може да ги прави успешно. В много училища го канят да монтира и покаже как се работи с някои новополучени, непознати на учителите уреди по физика. А членовете на студентския кръжок по методика на обучението по физика предпочитат да работят предимно в областта на учебния експеримент, защото знаят, че ще имат прекрасен ръководител, който няма да жали времето си за тях. Не са редки случаите, когато и за уроците си в училище те се консултират относно опитите с него, макар че друг им води практиката. Често споделят със съответния ръководител на практиката: „Нека за опитите в този урок да попитам др. Костов. Той най-добре ще ме напъти какво да правя."
От 1972 г. Христо Костов чете и лекционен курс по методика на обучението по физика на студентите-физици. Лекциите му са увлекателни, съобразени с новостите в методиката и в тях ясно проличава голямата ерудиция на лектора, обичта му към учебното дело и огромното му желание да помогне на слушателите си да се подготвят добре за него.
Когато вечер факултетът утихне, студентите и преподавателите си разотидат, той се заема със своята изследователска дейност и работи до късно. Нощният пазач е свикнал да го изпраща последен. Христо Костов работи върху съз-и даване на нови опитни постановки (демонстрационни и лабораторни), най-в вече от раздела „Електричество и магнетизъм". По онова време у нас почт липсват разработени опити към редица теми. Доколкото ги имаше описани чуждата литература, те бяха дадени там с елементи, които у нас липсваха. Това наложи той да направи нови разработки с наши елементи. Освен това Христо Костов винаги се стреми да направи постановка, с която да се работи леко, да бъде трайна и достъпна по цена. Сега някои негови постановки се изработват от нашата учебйо-техническа промишленост, а други — от самите учители с помощта на неговите описания, публикувани в списание „Математика и физика" и по-късно — във „Физика". Голям брой от уредите, плод на неговата научноизследователска работа, са заели своето място з кабинетите на училищата и това е най-ценното.
Като има пред вид, че в училищните кабинети по физика трябва да присъст-вуват и съвременните постижения на техниката, за да може учениците да ги опознават и да свикват да работят с тях, Христо Костов се стреми (при съблюдаване на принципа за икономия на средства) да създава такива уреди. С тях, от -една страна, явленията се показват много по-леко и елегантно, а от друга — ;учениците виждат новостите в техниката. Такива са голяма част от опитните му постановки с електронен осцилоскоп, обединени в кандидатската му дисертация, жоято, за съжаление, той не можа да защити — смъртта го изпревари.
Помощта, оказвана от Христо Костов за подобряване и обогатяване на учебния експеримент по физика, за създаване ва демонстрационни и лабораторни постановки за нововключените в учебната програма въпроси и теми, е неоценима. Всеизвестно е, че той е съавтор на три учебника по физика именно по отношение на учебния експеримент. Съавтор е и на ръководството „Практикум по физика 9—11", ДИ „Народна просвета", 1975. Участвува (в съавторство) в написване на три ръководства за учители по физика, издадени от ДИ „Народна просвета", София: 1. „Демонстрационни опити по механика" (1974); 2. „Демонстрационни опити по физика (електричество и магнетизъм)" (1967 и II изд. 1973); 3. „Демонстрационни опити по оптика и атомна физика" (1975). Редица от описаните от него опитни постановки в тези ръководства са оригинални или имат оригинални елементи. Издателство „Народна просвета" подготвя за публикуване неговата книга „Електронният осцилоскоп в учебния експеримент по физика".
Христо Костов има отпечатани 73 научноизследователски статии по учебния •експеримент, поместени главно в списание „Математика и физика" и списание „Физика", а три от тях са поместени в съветски списания. Има публикувани и 14 други статии, една от които е Отпечатана в списанието на Европейското физическо дружество (1981).
Христо Костов е известен като виден български методик и в братските социалистически страни. Всички методици — физици, наши гости от тези страни, изказват непринудено възхищението си от прекрасно обзаведената лаборатория за физични демонстрации, дават най-ласкави отзиви за трудовете му, които познават от нашето списание и за него като човек — скромен, доброжелателен, висококултурен. С някои съветски методици той поддържаше редовна писмена връзка.
Значителен брой са участията на Христо Костов в конференции и симпозиуми по методика на физиката в СССР и другите братски социалистически страни. На два пъти той бе на специализация в СССР (в Москва и Киев).
Във Физическия факултет Христо Костов също се проявява като обществено активна личност. Той ръководи звена на партийната просвета и тази му .дейност е винаги на висота, защото той се готвеше за нея задълбочено и с любов.
От 1963 до 1966 г. Христо Костов е член на Централното ръководство на БФМД. За активна работа е награден с грамота по случай 75-годишнината на .Дружеството. Години наред той е член и на Централното ръководство на Дружеството на физиците в НРБ и член на редколегията на издавания от Дружеството бюлетин. Възлаганите му задачи изпълнява винаги в срок, без възражения и качествено.
С голямо желание, ентусиазъм и компетентност работи Христо Костов като член на редакционната колегия (от 1964), като заместник-главен редактор (от 1971) и накрая от 1979 г. като главен редактор на списание „Физика" (до 1975 г. — „Математика и физика"). Отначало той завежда рубриката „Учебен експеримент" и благодарение на него тя става една от водещите в списанието. Той извършва собственоръчно описаните във всяка статия опити, свързва се при нужда с авторите, обяснява им къде и в какво грешат и им помага в оформяне на материалите. Прави това компетентно и доброжелателно, с което успява да спечели всеки автор за сътрудник на списанието. Неговите задължения като главен редактор са особено тежки, като се има пред вид, че последните години списанието няма заместник-главен редактор. Наред с всичко Христо Костов поддържа връзка с редица читатели и взема под внимание тяхното мнение и препоръки.
Поддържа връзка и с редколегиите на методическите списания на някои братски страни, на първо място — със списание „Физика в школе". Въпреки голямата си заетост успява да подготви за печат списанието винаги в срок. Неговата обширна осведоменост по въпросите на методиката на обучението по физика и на физиката въобще му помогна да допринесе много за значително подобряване на списанието, за повишаване на неговото научно и методично равнище, най-сериозно доказателство за което е увеличеният му тираж.
За своя упорит и високо ефективен труд в полза на народа ни Христо Костов е награден през май 1982 г. с орден „Кирил и Методи", I степен. За съжаление, д еятелният и доброжелателният наш колега и другар си отиде, без да дочака заслужената научна оценка за своя огромен, ентусиазиран и полезен труд. Наистина огромна морална сила е имал, за да продължи да работи по такъв начин до последния си дъх.
СИЯ НИЦОЛОВА, БОРИС ПОПОВ

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин