Изпрати стари снимки от Видин и областта

Античен град Рациария – история, археология, варварство и възстановка на части от античния комплекс: „По улиците на един античен град в България”

Археология - димовоски регион

Антична Рациария, разположена в близост до с. Арчар, община Димово, област Видин, притежава висока културно-историческа и научна стойност като един от големите градски центрове на Долнодунавския лимес, столица на провинция Крайбрежна Дакия. Самото име се тълкува като производно от латинското название на вид кораби /ratis/. Не е изключено селището да е получило това име още при император Веспасиан /69-79 г./ във връзка с неговата всестранна дейност по уреждане на тази част от лимеса. През първите десетилетия на I век, доколкото се развивала като селище, Рациария имала предимно военно значение. При административната реформа през 86 г. градът попаднал в източната част на провинция Горна Мизия. След дакийските войни в началото на II век и изместването на границата на север Рациария е напусната от военните части, а цивилното селище е построено от император Траян в ранг на колония. Пълното име на града знаем от един надпис от 125 г. – Colonia Ulpia Traiana Raciaria. През II-III век тя се налoжила като проспериращ град с  романизирано население и автономно самоуправление, организирано по италийски образец. За бързото й развитие способствали и редица географски и икономически фактори. Градът бил естествен център на богата земеделска област. Оттук минавал най-краткия път от Адриатика за Долни Дунав и Дакия. При археологическите проучвания в района са открити разнообразни оръдия за обработване на земята. Евтропий съобщава за възстановяване на лозята по времена имп. Проб /276-282/. В една оброчна плочка от Рациария, посветена на Зевс и Хера, е представено превозването на вино. Тук е открит и единствения паметник с посвещение на рядкото италийско божество Палес, покровител на стадата.

Градът израснал и като оживен пристанищен център, през който се извършвала по-голяма част от транзитната търговия. Неговото пристанище се развивало в добре организиран комплекс с оглед митническите и търговските изисквания. Тук се намирала и една от митническите станции – Порториум Илирици.

Освен като земеделски Рациария се развивала и като голям занаятчийски център.От града и неговата околност произхождат стотици културни ценности, произведения на златарството, бронзолеярството, грънчарството и др., постъпили в музеите във  Видин и София.

От II век  има данни за съществуването на местни ателиета за архитектурна украса, скулптура, надгробна пластика и златарски произведения. Особено място в местното производство заемало златарството. Никъде в проучените други мизийски градове не са открити толкова много златни и сребърни накити, както тук. От Рациария произхождат и многобройни бронзови паметници, главно статуетки на божества и митични герои, предмети за ежедневна употреба, които се отличават с високи художествени качества. На бронзолеярството от Бонония принадлежи и една великолепна бронзова глава на имп. Траян /98-117/. От развалините на Рациария произхожда и известната статуя на “Почиващия Херакъл”. В некрополите на града са открити най-богато декорираните саркофази по нашите земи, надгробни и посветителски надписи.

В края на III и началото на IV век Рациария преживяла нов период на разцвет. След загубата на Дакия и възстановяването на Дунавския лимес през 272 г. тя е избрана за главен град на новообразуваната провинция Крайбрежна Дакия. В нея са преместени основните части на 13 Двоен легион, който принадлежал към граничните части. С важна роля в също реорганизираната дунавска флота в града е базирано подразделение, командвано от префект с разгърнат щаб. За военното присъствие, както и за икономическото развитие на града, допринесло и устройването тук на една от шестте държавни оръжейни работилници на Балканския полуостров. По това време се увеличило и цивилното й население, главно от дакийските провинции. Археологическите проучвания показват разрастване на града в югозападна посока, където била издигната нова крепостна стена, прилепена към ранната. Изработените оръжия и снаряжения  бързо можело  да бъдат транспортирани по Дунав.

След издигането му в ранг на колония градът се развивал бързо, като усвоявал принципите на римското градоустройство. В него били изградени форум, амфитеатър, храмове, обществени бани. Откритите архитектурни детайли свидетелстват за високи художествени изисквания при оформянето на сградите. Един архитрав навежда на предположението, че в Рациария е съществувал храм на Дионис, построен при Септимий Север /193-211/ и Каракала /198-217/. Вероятно е имало и храм на Юпитер, а през III век – може би и светилище на Митра. Още от времето на имп. Хадриан /117-138/ Рациария била водоснабдена. От каптаж, отстоящ на 10 км, западно от града, водата била довеждана по глинени и оловни тръби. Върху един богато украсен саркофаг е вместен надгробен надпис на двама декуриони с известни заслуги за водоснабдяването.

Сред откритите досега монети от Рациария най-многобройни са тези от IV век, което е пряко доказателство за интензивния стопански живот по това време. Пак към това време се отнася и разкритият частично представителен комплекс, разположен в централната северна градска зона. Основно място в него заема голяма квадратна по план зала с една абсида от запад. В нея е открита красива подова мозайка с фигурална композиция, представляваща вероятно мита за свирещия на лира Орфей, заобиколен с животни и птици. Времето, местоположението и характеристиката на комплекса дават основание да го идентифицираме с резиденцията на управителя на провинция Крайбрежна Дакия.

С разпространението и утвърждаването на християнството Рациария станала епископски и митрополитски център. Първият засвидетелстван в изворите местен епископ е Paulinos /340г/, а епископ Silvester, участвал в Сердикийския събор през 343 г.

Писмените извори не съдържат данни за опустошенията на Рациария по време на «варварските нашествия» през III-IV век. Според историка Приск, през първата половина на V век градът все още бил голям център с многобройно население. През 442-443 г. обаче бил превзет от хуните и  пострадал сериозно. Важен за историята на Рациария е открития неодавна официален надпис, свидетелстващ за  допълването на името и с определението “Анастасиева” и засвидетелстващ признателност към император Анастасий I /491-518/» “Anastasiana Raciaria simper floreal”  = Да процъфтява Анастасиевата Рациария». Повод за този надпис е оказването на специална извънредна подкрепа за града от този император, включваща по всяка вероятност и стройтелна дейност.

В известния пътеводител на Хиерокъл, чието изготвяне се отнася към началните години на управлението на имп. Юстиниан І /527-565/, селището е посочено отново като главен град сред останалите градове на Крайбрежна Дакия. Според Прокопий Кесарийски, Рациария била един от центровете, в който този император извършил също възстановителни дейности. Градът се споменава и от Тефилакт Симоката във връзка с превземането му от аварите през 586 г. Това събитие всъщност отбелязало и края на няколковековното развитие на този дунавски римски център.

Градът е обявен за археологически паметник на културата от национално значение (ДВ, бр. 41/1964 г.) По-голяма част от територията му е разположена в земеделски земи, а останалата попада в регулационните граници на с. Арчар, община Димово. С Протокол на междуведомствена комисия от 20.04.1994 г., назначена със Заповед  № РД -09-126/29.03.1994 г. на Министъра на културата са определени границите на паметника, охранителната зона и тази под наблюдение, както и режимите на ползване на същите.

Първите спасителни изследвания се провеждат от проф. В. Велков през 1951 г., когато са разкрити саркофази, зидани засводени гробници, както и богат гробен инвентар. През 1959 г. се извършват сондажни проучвания за уточняване на периметъра на града и за запазване от по-нататъшни разрушения.  Малко „златен дъжд” се излива върху него през периода 1977-1986 г., когато съвместно с Археологическия институт с музей-БАН и италиански археолози от Университета в Болоня  се провеждат редовни археологически проучвания. В Италия излязоха четири тома, в които се публикуваха резултатите от тях.

Археологическите проучвания имаха за задача да разкриват постепенно античния град, като се следват укрепителната му система и градоустройство. Разкопките се предхождаха от аерозаснемане на целия обект, в което се откроиха очертанията на обширни сгради и комплекси. Това наложи работата да се върши по сектори с  научен ръководител проф. В. Велков.  В началото на 80-те години на миналия век голям екип специалисти от Археологическия институт при БАН, музея във Видин и НИПК, подкрепени от държавните и общински институции, разработиха комплексна програма за Рациария до 1990 г. с конкретни финансови параметри. В нея се залагаха програмни задачи за проучване, консервация, изграждане на инфраструктура, информационен център, лапидариум - все мероприятия, които и днес звучат актуално и които са залегнали в следващи проекти.

Археологическо проучване-кратка ретроспекция

Градът е разположен на повдигната речна тераса, по поречието на р.Дунав .

Анализът на въздушната снимка от Д. Джорджети позволява да се заключи, че укрепленията на Рациария първоначално са били под формата на квадрат, а по-късно са разширени до правоъгълна форма с размери /426 Х 284 /м. Направената аероснимка  дава възможност да се анализира югозападния сектор на оригиналното укрепление.  Откритията показват, че към III и началото на IV век в  значително голяма стeпен  градът е застроен, включително и  новите  територии в източна посока. Защитената част на града е в размер на приблизително   35 хектара. Не е ясно дали тя се е запазила през VI век.

От Дарио Джорджети  на плана е възстановена уличната мрежа на Рациария която до голяма степен е хипотетичена.  Единствената вярна линия,която може да бъде установена  на снимката е улицата  insulae в югозападната част на укрепения район. Най-изчерпателното проучване е на сектора - улица  от северна посока/ decumanus/.

Структурите на главния водопровод за Рациария са от местността “Жидовец”, които се намират на повече от 10 км в югозападна посока и те  са добре известни на археолозите. Източването на водата е ставало в покрита с арка сграда, открита случайно в югоизточната част на града  (клоака максимум).

Археологически са проучени само част от западната стена на Рациария със своите кули и западна порта. Три основни строителни периода са установени: от края на I и началото на II век, след края на III и началото на IV век, след края на V и  началото на VI век.

Останки от различни сгради са били открити край западната стена, включително и тази на късно-римска баня. Голяма сграда, която функционира до края на VI век е била изградена на североизток, в близост до западната порта. Сградите от IV-VI век са били частично проучени  в централната част на града и в североизточната градска зона - т.нар сграда със съкровището.

На  въздушната снимка ясно личат очертанията на огромна структура- баня с площ от около. 0,9 хектара/.

До средата на V век Рациария се разраства в южна и източна посока.  Левият бряг на р. Aрчарица изглежда е бил застроен от жилища, а занаятчийските работилници са на десния бряг на реката. При разкопки в местността „Ялията”, на север от укрепленията се разкриват останките  от представително жилище,което е частично разкрито (вероятно за пребиваване на капитана на пристанището). Скромна християнска базилика е била построена тук в края на IV век.

Д. Джорджети счита, че военния лагер е бил построен с размери 100 Х 60м    във връзка с престоя на Legio 13 Gemina към края на IV век. Въпреки това в този сектор  са били открити само погребения.  Като се има предвид тенденциите на разполагане на военните части  в очертанията на града,където са се намирали и  казармите на легиона, трябва да се очаква те да са били в защитената част на Рациария, включително и през   късната античност.

По данни от голям брой погребения става ясно, че към III-IV век, некрополът на Рациария се разширява колкото е възможно по-далеч от укрепения град .

Ситуацията по отношение на V-VI век е напълно различна, когато некрополите се появяват в близост до крепостните стени. Очевидно тези промени се отразяват на общото състояние и развитие на града през тези периоди.

Проблемите по опазването на Рациария започнаха с възстановяването на земеделските земи на собственици в началото на 90-те години на миналия век, което се предхожда от изготвянето на информационната система „Археологическа карта на  България”. През 1992 г. приблизителните картни  очертания на града бяха предадени на Поземлена комисия – Димово, която се задължаваше да ги нанесе върху земеразделителния план на с. Арчар. Според Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, не трябваше да се възстановява собственост в резервати, включително и върху земи, в които се намират неотделими от тях археологически обекти и паметници на културата. Когато в края на XX век започна иманярската инвазия, се установи, че за Рациария е отбелязана територия от 356 дка, част от които обаче продължаваха да се обработват от стари собственици. През 1994 г., с горепосочената междуведомствена комисия, бяха очертани по-точни граници на града с режими на ползване, но местната власт фактически не следеше за спазването им. В охранителната зона земеделските земи бяха раздадени без ограничителен режим на ползване.  Поземлената комисия в Димово изготви нови скици за собствениците с ограничителен режим на ползване, но иманярските изкопи вече бяха факт. През 2001 г.е назначена  нова междуведомствена комисия, която предложи нови мерки за опазване, включително и заравняване на иманярските изкопи. Средствата трябваше да се осигурят от община Димово, но такива не бяха отпуснати.

Министерството на културата не отпуска  целеви средства за охрана и проучване на Рациария, като отговорът на Министъра е, че от държавната субсидия за опазване на паметниците на културата ежегодно се разпределят средства само за консервация и реставрация.  От 2001 до 2006-2007 г. последваха най-големите разрушения на античния град. Върху територията на паметника и охранителната му зона бяха оформени десетки изкопи със земекопни машини. Разкопаните площи обхващаха десетки декари. В резултат на разрушенията бяха унищожени археологически структури – културни напластявания и останки от антични сгради. В тези стари изкопи и сега може да се видят фрагменти от битова и строителна керамика, каменен строителен материал. Варварски беше разрушен и некропола в м. „Парлозите”, разположен в западната част на охранителната зона. Значително засегната е и централната зона на паметника в района на предполагаемия форум, както и западната страна на охранителната му зона, разположена в регулацията на селото. Почти няма частен двор в т. нар. „Турска махала”, в който и днес да не се виждат обрасли иманярски изкопи.

През 2007 г. в Арчар бе открит полицейски участък, чиято дейност до известна степен ограничи иманярството, но проблемите далеч не бяха решени. Макар и епизодично, иманярските набези продължаваха.

Цялата тази територия е осеяна с полузарити каменни и мраморни блокове, разположени в дълбоки изкопи, с фрагментирана битова и строителна керамика. В северната част на паметника може да се проследи и част от трасето на крепостната стена. В отделни участъци се виждат полуоткрити зидове от големи сгради, отделни архитектурни елементи. Проучването на Рациария в този му вид изисква на първо място заравняване на съществуващите изкопи и  събиране на откритите стотици културни ценности, пръснати по цялата територия на паметника.

Археолозите не се отказват от опитите за спасяването на Рациария .

През  2009 г. по покана  на Консорциум “Луи Берже”- Екорис Прайм в рамките на техническа помощ за подкрепа на Програмата за техническо ТГС сътрудничество  между РБългария и РРумъния /2007-2013/” бе предложена проектна идея за частична възстановка на античен комплекс”Рациария”./BG 2006/018-386.01.03-01/

”ВЪЗРОДЕНАТА СТОЛИЦА НА КРАЙБРЕЖНА ДАКИЯ-COLONIA ULPIA TRAIANA RATIARIA /I-V в.н.е/

Имайки предвид нормативната база изработването на проекта премина през всичките фази от Задание за проектиране,изготвяне на част –архитектура: идеен проект, констуктивна част-идеен проект, ВиК,ел.инсталации, част геодезия, проект за паркоустройство и благоустройство,консервация и реставрация и експониране и вграждане в новопостроените архитектурни модули на антични архитектурни детайли/паметници на културата/в момента експонирани в градинката пред сградата на Община с.Арчар.Проведоха се всички срещи с наши и международни консултанти,обсъждания и търсене на възможностите за реализация и финансиране на проекта,чиято стойност е 1.5 мил.лв и 2.18 % /съфинансиране от Община Димово-бенефициент по проекта/т.с 75 хил.лв.

Ако успеем за спрем „търсачите на съкровища”, първото нещо което трябва да се направи е да се предприемат всички законови стъпки,свързани със собствеността на терена.След това обектът трябва да се загради и да се поставят указателни табели.Това, което може да се реставрира са разкритите вече от археолозите участъци-голяма част от крепостната стена, която е почти 4м. широка и не  е могла да бъде разрушена от иманярите, но е засипана под тонове пръст. Представителната сграда/резиденцията на управителя на провинцията/ може да бъде консервирана и дори издигната отново. Документацията на археологическите проучвания съдържа подробни планове и схеми на разкритите съоръжения така, че дори и силно разрушени в момента биха могли да се възстановят и експонират подходящо.

Иманярите са  разкрили голяма част от града, която не е изследвана от археолози.Внимателното разчистване на насипите със сигурност ще покажат много нови съоръжения, улици, обществени сгради . В некропола на Рациария са били отворени и разграбени много гробници. Те са представлявали постройки с полуцилиндричен свод, запазени във височина и също биха могли да бъдат консервирани и експонирани.

Интересно би било да се проследи трасето на античния път и където е възможно да се маркира.Мястото където е съществувала градската част на Рациария е много живописно, разположено на брега на р. Дунав. Потенциалът е голям. Площ с такива размери върху която се е издигал града със сигурност е имало и много храмове,сграда на градския съвет, вероятно е имало театър и стадион. Интересна е за бъдещи проучвания  и градската баня, която се вижда на самолетна снимка.

Едновременно с извършването на тези дейности /съпътстващо археологическо проучване, разчистване,на места изравняване на терените /ще се изгради събирателен образ на римски град, експониран в близост до Рациария в подходящ мащаб.За целта ще се използват оригиналните останки от града,които ще се допълнят с подходящи примери от същия исторически период на територията на България.

Проектът предвижда:

Отворена система,която позволява допълване на различни части от античния град в продължение на години;

теренът представлява естествена могила, която в горната си част е сравнително равна, с изключително красива гледка към р.Дунав, респективно към румънския бряг. Бъдещата възстановка ще бъде видима и от корабите, движещи се по р.Дунав, както и от брега на северната ни съседка;

възможни основни материали за възстановката са: газобетонни тухли,полиестерна смола, гипс, дърво , камък , циментови разтвори, плоскости от пресовани дървени частици/ПДЧ/, фазер, стиропор, гипсокартон, и др.

благоустройство на археологическия обект”Рациария” с изграждане на възстановка на части от античен комплекс;

насърчаване на трансгранична  туристическа мрежа и разнообразяване на съществуващите услуги;

социално икономическо развитие/

- административна сграда,която да бъде туристически маркер за преминаващите кораби по р.Дунав. В бъдеще може да бъде предвиден и малък пристан.

- изграждане на места за отдих и наблюдение, както и малък обект за бързо хранене в близост до административната сграда.

-издигане на знакови обекти/архитектурни обеми/доминиращи над прилежащия ландшафт,които да се виждат от пътя-приемна сграда с панорамна площадка,която ще бъде сухопътен маркер.

Приемната сграда се разполага в близост до античния път и между античния град и атракциона.В нея се помещават приемно-експозиционни пространства с макет на античен град,многофункционална зала за прожекции и презентации за 100 места/виртуална реконструкция на антични градски структури-3D модели с анимиране/,административни помещения, гардероби, санитарни и технически помещения.

-изработване на няколко туристически маршрута, опорните точки на които са оригиналните останки от архитектурни паметници и организиране на няколко места за наблюдение на виртуални разходки и възстановки. Проектът предвижда експониране на допълнителни археологически обекти от градската инфраструктура – гробници и части от античен водопровод.

Така се оформят  3 архитектурно-археологически обекта и атракцион. Предвижда се територията на обектите и атракциона да се охраняват по подходящ начин и да се адаптира археологическия обект за целите на туризма и социализирането му.

Атракцион в следната последователност:

Крайбрежен дунавски път, западна порта/портик/, атриумно жилище, храм, форум, терми, улична мрежа/decumano maximus и cardo maximus/

Технически показатели:

1.Площ на античен град Рациария.

2.Площ Атракцион-А-приемна сграда, Б-макетна възстановка, В-паркинг.

Долнодунавският Limes Romanus се простира от Железни врата до Дунавската делта,като основната му част/471км/ съвпада с българската дунавска държавна граница.Днес благодарение откритията на редица български и чуждестранни учени ние имаме възможност да реконструираме почти цялата историяя на долнодунавският Limes Romanus, от завземането на територията от римляните,построяването на военните лагери и пътища, до съграждането на градски структури,превърнали се в проводник на римската култура и начин на живот.

Беспорно,тази част от историята на България е една от най-интересните и то не само за това,че по време на Римската империя тя е била част от нейната територия, а и за това защото, на това място традициите на късната античност се запазват и развиват дълго време след като Западната Римска империя вече престава да съществува.Превратностите на историята не са пощадили архитектурното и културно наследство в България,но днес, благодарение труда на археолозите ние можем да ”възкресим” великолепието на една отминала епоха,епохата когато сме били неразделна част от тогавашния цивилизационен свят.

Провинциите на Римската империя (Limes Ripensis)
Територия на обект „Рациария” със зони, определящи го като „паметник на културата” (ДВ 41/1965 г.)
План  на обект”Рациария”/по Д.Джорджети/
План на изследваните останки /по доц. В. Динчев/
Разрушения в Рациария
Разрушения в Рациария
Арена
Фасада (декор)
Форум (декор)
Храм (декор)
Примерен макет на военен лагер с източната порта на Рациария
Новооткрит фрагмент от улична настилка в Рациария, водеща към източната порта на античния град
Възстановка на бойна сцена на римски легионери

Посвещавам на проф. В. Велков

Оля Миланова

Регионален исторически музей - Видин

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин